ikona budynek szkoły
 • Zarządzanie zmianą
 • Angażujące Zarządzanie Zespołem
 • Nowoczesne narzędzia menedżera. Praca zdalna i zarządzanie zespołem rozproszonym.
 • Zarządzanie zespołem ( przywództwo vs. zarządzanie)
 • Zarządzania przez cele
 • Zarządzania w coachingowym stylu
 • Asertywność managera – rozmowa dyscyplinująca
 • Perswazja w pracy managera
 • Mediacje w zarządzaniu – rozwiązywanie konfliktów
 • Coaching dla managera – jak rozwijać kompetencje pracowników
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie wynikami i rezultatami
 • Przywództwo
 • Motywowanie pracowników
 • Akademia wystąpień publicznych w biznesie – sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Życie po awansie-toolbox nowego lidera
 • Menadżer skoncentrowany – mistrz wyników
 • Lider inspirujący
 • Doświadczony lider doceniający

Przykładowe propozycje dedykowanych treningów

 

Angażujące Zarządzanie Zespołem

Aktualne potrzeby i wyzwania stojące przed zarządzającymi są skrajnie różne od tych, które były skuteczne w czasach tworzenia się nauki o zarządzaniu. Różnią się nawet od tych, które były powszechnie stosowane jeszcze 10, 20 lat temu. Rosnąca specjalizacja wymusza stałe doskonalenie i rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki niej powstała nowa jakość pracy oferowana przez tzw. knowledge workers (czyt. Pracowników wiedzy). Wymagają oni zupełnie nowej jakości zarządzania, podejścia opartego na zaufaniu, angażowaniu w wartości zespołu, motywowaniu opartemu na autonomii, mistrzostwie i celu (relacjach). Nowa wiedza oparta na sprawdzonych, nowych praktykach wspiera się na solidnej bazie zarządzania: zarządzanie przez cele, zarządzanie sytuacyjne II stopnia, elementy przywództwa plemiennego, przełamywania dysfunkcji pracy zespołowej.

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę:
 • Jak utrzymywać zaangażowanie pracowników w krótkim i długim terminie
 • Jak budować atmosferę zespołu zwiększającą prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych rezultatów
 • Jak kształtować komunikację sprzyjającą koncentracji na pracy i zapobiegać efektowi presenteism-u („byciu w pracy”)
 • Jak budować i rozwijać swoją siłę przywódczą

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • Planowania i prowadzenia komunikacji osadzonej w zarządzaniu przez rezultaty
 • Rozwijania potencjału pracowników i wspieraniu w usuwaniu przeszkód na drodze do osiągania założonych rezultatów
 • Elastycznym dopasowaniu modelu autonomia-mistrzostwo-cel (relacje) do kultury firmy, celów, indywidualnych charakterystyk pracowników
 • Budowania zaufania pomagającego m.in. wzmacniać identyfikację z firmą, zespołem
 • Naturalnego doceniania pracowników i ich pracy

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • Zwiększenia poziomu pewności w prowadzeniu spotkań indywidualnych i zespołowych
 • Lepszego skomponowania zespołu adekwatnie do postawionych celów (przesuwania celów pomiędzy pracownikami, optymalizacji działań) i dopasowania odpowiedniego sposobu delegowania)
 • Zwiększenia poczucia wpływu na rozwój pracowników
 • Świadomego korzystania z motywującej komunikacji odwołującej się do osobistych wartości pracowników, stosowania emocji dla zwiększenia naturalnej siły przekazu np. docenienia.
 • Zwiększenia poziomu satysfakcji własnej ze świadomie prowadzonych działań menedżerskich i satysfakcji pracowników przekładającej się na realizację oczekiwanych wskaźników biznesowych.

 

 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Warsztaty z dużą dawką refleksji i praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania (struktury rozmów, wskazówki nakierowujące, arkusze analityczne).Warsztaty mogą być prowadzone w formie tradycyjnej (preferowane), hybrydowej lub online. Praca przebiega w sposób synchroniczny. Przygotowane warsztaty odwołują się bezpośrednio do następujących koncepcji i metod zarządzania: ROM (ZPC), Przywództwo sytuacyjne wyższego stopnia, Management 3.0, Przywództwo plemienne, Dysfunkcje Zespołowe, Motywowanie 3.0.
 • Prowadzący: Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, Interim Manager, Partner Zarządzający, Trener Zarządzania od 18 lat. Wdrażał w firmach zarządzanie przez cele. Certyfikowany Doradca PARP.

 

 

Zarządzanie Zmianą

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy na temat zmiany jako kompletnego i systematycznego procesu zarządzania, uświadomienie naturalnej sytuacji oporu ludzi, w sytuacjach prywatnych, edukacyjnych oraz zawodowych, rozwinięcie umiejętności pozwalających na pełne wykorzystanie potencjału ludzi i zasobów do osiągnięcia optymalnych efektów zmiany.

Zajęcia prowadzone są w trzech blokach: pierwszy koncentruje się na zjawisku zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie, wprowadza uczestnika w świat zarządzania zmianą, omawia przykłady wdrożeń zmian w organizacjach, dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie analizy interesariuszy i sposobów komunikacji z nimi. Drugi blok prezentuje zmianę jako proces. Uczestnicy przećwiczą wybrane narzędzia wspierające menedżera/lidera w m.in. pozytywnym odbiorze zmiany, zmniejszeniu oporu, utrwaleniu zmiany. W trzecim bloku zostanie przedstawiony przegląd dostępnych i cenionych przez praktyków podejść i metod zarządzania zmianą.

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę:
 • Jak przebiega proces zmiany w zespole i przedsiębiorstwie (jej kolejne stadia)
 • Jakie występują podstawowe mechanizmy działające w zmianie
 • Pozwalającą zrozumieć różnicę między zarządzaniem projektem a zarządzaniem zmianą
 • Na temat prowadzenia rozmów indywidualnych i grupowych pomagających w budowaniu autorytetu i wdrażaniu zmiany

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • rozpoznania różnych modeli wykorzystywanych w zarządzaniu zmianą
 • zaplanowania zmiany, systematycznego wdrożenia i stabilizowania jej efektów
 • przeprowadzenia analizy postaw osób biorących udział w zmianie
 • reagowania i wpływania na osoby, które są negatywnie nastawione do zmiany

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • świadomego kierowania nastawieniem do aktualnych i przyszłych zmian
 • zwiększenia swojego poczucia kontroli procesu zmiany
 • zwiększonej pewności w aktywnym wpływaniu na sukces wdrażanych zmian i jego percepcję wśród interesariuszy zmiany

 

 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Warsztaty z dużą dawką refleksji i praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania (struktury rozmów, spotkań, wskazówki nakierowujące, arkusze analityczne).Warsztaty mogą być prowadzone w formie tradycyjnej, hybrydowej lub online. Praca przebiega w sposób synchroniczny – warsztaty i asynchroniczny np. prework.Przygotowane warsztaty odwołują się bezpośrednio do następujących koncepcji i metod: ADKAR, Lean Change Management, Modelu Johna Kottera XLR8, Model Dice, Innowacyjne i sprawdzone praktyki zarządzania zmianą w polskich firmach.
 • Prowadzący: Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, Interim Manager, Partner Zarządzający, Trener Zarządzania od 18 lat. Wdrażał w firmach zarządzanie przez cele. Certyfikowany Doradca PARP. Wykładowca AGH na studiach podyplomowych IT Business Management w zakresie Zarządzania Zmianą. Planował, przeprowadzał i realizował zmiany w polskich firmach. M.in. przygotował strategię „zarządzania wiekiem” dla jednego z największych banków.

 

 

 

Nowoczesne narzędzia menedżera. Praca zdalna i zarządzanie zespołem rozproszonym.

Coraz więcej wiemy w jaki sposób pomagać pracownikom, aby byli produktywni. Potrafimy świadomie kształtować środowisko, atmosferę, która sprzyja współpracy. Od momentu pojawienia się pandemii, która stała się potężnym katalizatorem pracy zdalnej firmy poszukują cyfrowych narzędzi, które będą pomogą rozwijać współpracę, realizować oczekiwaną produktywność. Nie należy nikogo przekonywać, że praca zdalna pozwala wykonywać pracę dwukrotnie szybciej. Z drugiej strony potrzebuje również dwukrotnie więcej czasu na pokonanie trudnych sytuacji. Nader często zdarza się, że przy wyborze odpowiednich narzędzi dość często pomijamy reakcję emocjonalną pracowników, czy też potencjalny wpływ na spontaniczne interakcje pomiędzy uczestnikami. Poniższy kurs przedstawia paletę najskuteczniejszych narzędzi do pracy zdalnej, pracy z zespołem rozproszonym. Pomaga uczestnikom zaplanować i dopasować wybrane narzędzia do specyfiki firmy, zespołu, pracowników.

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę :
 • Jak zweryfikować aktualną i oczekiwaną kulturę firmy i zespołu po to, aby dopasować potencjalne narzędzia
 • Jak wzmacniać identyfikację i przynależność pracowników do zespołu, firmy
 • Jakie narzędzia wprowadzić dla lepszej komunikacji w zespole m.in. jak zmierzyć sukces w aktualnej roli, prowadzenia rozmów dot. zdrowia psycho-fizycznego
 • Jak prowadzić spotkania online z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa własnego i uczestników
 • Jak zwiększać siłę i pewność zespołu dzięki wprowadzeniu „systemu” komunikowania sukcesów&porażek, wdrożenia kultury feedbacku
 • Jak uzyskać optymalny z efekt z połączenia pracy synchronicznej i asynchronicznej i dopasować do tego adekwatne narzędzia

 

 • W trakcie treningu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje m.in. w zakresie:
 • Skutecznego wdrażania narzędzi pracy zdalnej i rozproszonej dostosowanych do specyfiki (norm, wartości, doświadczeń, charakteru pracy etc.) zespołu, firmy
 • Definiowaniu jasnych granic odpowiedzialności
 • Utrzymaniu adekwatnej równowagi pomiędzy interweniowaniem, a oferowaniem pomocy
 • Zwiększenia świadomości pracowników w jaki sposób „percepowana” jest ich praca przez menedżera
 • Planowania i wdrażania wybranych praktyk kultury feedbacku

 

 • Po zakończonym treningu uczestnik może się spodziewać następujących efektów:
 • Świadomej analizy narzędzi uwzględniającej korzyści dla współpracy i osiąganych rezultatów zespołowych
 • Lepszego zaplanowania i wdrożenia narzędzi i sposobów pracy zdalnej, w zespole rozproszonym dzięki przewidzeniu potencjalnego oporu, niepotrzebnych kosztów
 • Świadomego kształtowania kultury ukierunkowanej na współpracę i jej efekty zamiast „bycia w pracy”
 • Wprowadzenia nowych nawyków (automatyzmów pomagających w sytuacjach powtarzalnych lub trudnych), które zwiększą poczucie wpływu na pracę zespołu

 

 • Forma prowadzonych zajęć i podłoże merytoryczne (źródła).
 • Warsztaty z dużą dawką refleksji i praktycznych narzędzi gotowych do wykorzystania (struktury rozmów, wskazówki nakierowujące, arkusze analityczne).Warsztaty online. Praca przebiega w sposób synchroniczny. Przygotowane warsztaty odwołują się bezpośrednio do praktycznych doświadczeń prowadzącego w prowadzeniu spotkań i treningów online (ponad 900 godzin) oraz inspiracji pracami Pilar Orti, Jasona Frieda, James Cleara, Kim Scott, Teresy Amabile.
 • Prowadzący: Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, Interim Manager, Partner Zarządzający, Trener Zarządzania od 18 lat. Od 2 lat pomaga menedżerom i specjalistom rozwijać swoje talenty z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej i w warunkach zespołu rozproszonego.

 

 

 

JESZCZE LEPSZY MENEDŻER

Mocny menedżer w zmianie

  • Aktywne i skuteczne radzenie sobie ze zmianą we wszystkich etapach jej realizacji:
   Przed ogłoszeniem, w trakcie , utrwalanie zmiany.
  • Wykorzystanie typowych mechanizmów wspierających zmianę, przeciwdziałanie przeszkodom osłabiających jej potencjał.
  • Metody i narzędzia skutecznego planowania i wdrażania zmiany (LeanChange, ADKAR,DICE)

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Case study pozwalające uczestnikom zrozumieć proces zmiany (kolejne etapy) od samego początku, czyli w momencie kiedy… pojawiają się pierwsze pogłoski. Studium przypadku pozwala również uczestnikom przetrenować efektywne reakcje menedżera w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania np. emocje, reakcje pracowników.
 • Ćwiczenia grupowe wspierane przez materiały wizualne np. matryca analizy postaw w zmianie.
 • Role plays – uczestnicy ćwiczą skuteczne reakcje na opór i niezadowolenie pracowników w oparciu o przygotowane scenariusze.
 • Strukturyzowana burza mózgów – generowanie rozwiązań dla np. „domknięcia zmiany”.
 • Analiza przydatności i trening rozwiązań pomagających w zarządzaniu pracownikami w okresie pandemii (zdalne zarządzanie zespołem).

 

Życie po awansie – toolbox nowe…życie lidera

  • Budowanie autorytetu w zespole
  • Narzędzia przydatne na start – wpływanie na efektywność i elastyczność (kulturę) zespołu
  • Zapobieganie kryzysom i blokadom zespołu

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Kwestionariusze diagnozujące potencjał przywództwa, zarządzania.
 • Gry scenariuszowe uświadamiające, prezentujące mechanizmy zarządcze, autorytetu
 • Struktury prowadzenia spotkań grupowych i indywidulanych np. spotkań operacyjnych, strategicznych etc.
 • Inspirujące fragmenty filmów wzmacniające refleksję uczestników na temat indywidulanych potrzeb rozwojowych.
 • Studia przypadków pozwalające na trening (analizę) skutecznych decyzji menedżerskich.

 

Lider skoncentrowany – mistrz wyników

 • Koncentrowanie zespołu na odpowiedzialności za wynik i działania do niego prowadzące.
 • Zwiększanie prawdopodobieństwa wyniku dzięki planowaniu, monitorowaniu i ocenie postępów.
 • Wzmacnianie zaangażowania zespołu na drodze do realizacji wyników.

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Praktyczny przewodnik (holenderska metoda) zarządzania przez rezultaty.
 • Praktyczne ćwiczenia – scenki – testowanie struktur rozmów indywidualnych i grupowych.
 • Trening praktyczny kreatywnego, grupowego pobudzenia pracowników (szczególnie w sytuacjach kryzysu) – „eksplozja pytań”, nowa burza mózgów z konwersją.
 • Inspirujące fragmenty filmów wzmacniające refleksję uczestników na temat indywidulanych potrzeb rozwojowych.

 

Doświadczony lider doceniający

  • Naturalne i cenione przez zespół chwalenie
  • Indywidualizowanie docenienia pracowników
  • Wywieranie wpływu na pracowników

Metody wykorzystywane podczas treningów:

 • Diagnoza indywidualnego stylu motywowania pracownik w odniesieniu do kultury i wartości firmy.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność doceniania indywidualnego i grupowego pracowników.
 • Studia przypadków
 • Gra menedżerska.
 • wypełniamy i składamy wniosek o dofinansowanie
 • organizujemy i realizujemy szkolenie
 • dbamy o wszystkie szczegóły podczas realizacji
 • prowadzimy niezbędną dokumentację
 • rozliczamy usługę

Działania, które generują rezultaty

Zobacz przykłady i efekty szkoleń zrealizowanych dla naszych klientów.

 • ikona glob ziemski

  Dla firmy z branży meblarskiej zorganizowaliśmy dostosowane do potrzeb firmy szkolenie z obsługi programów SketchUp i V-Ray

  Więcej
 • logo policji w kolorze niebieskim

  Zorganizowaliśmy Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w ramach przygotowań do Euro 2012

  Więcej
 • ikona żarówka

  Przygotowaliśmy program rozwoju kompetencji menedżerskich i handlowych dla pracowników firmy z branży oświetleniowej

  Więcej

zdjęcie materiałów biurowych rozłożonych na stole

Z nami skutecznie podniesiesz kompetencje pracowników i firmowe zyski!

Skontaktuj się
Skip to content