ikona kłódki

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych, w tym usług  świadczonych drogą elektroniczną.

 

§1

Postanowienia  ogólne

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin dotyczy zarówno szkoleń komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków publicznych.
 2. Organizatorem usług szkoleniowych jest Piotr Robert Szmigiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON z siedzibą przy Alei płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, 31-534 Kraków, NIP: 677-161-89-07, REGON: 357059726 ( zwany dalej Usługodawcą).
 3. Usługodawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00103/2019.

 

§2

 Definicje

 1. Szkolenie–pozaszkolna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub podniesienie kompetencji lub kwalifikacji.
 2. Szkolenia stacjonarne–tradycyjna forma szkolenia, oparta na bezpośrednim uczestnictwie Uczestników w zajęciach, w sali szkoleniowej w określonych terminach.
 3. Szkolenie zdalne – forma nauki i rozwoju realizowana na odległość za pomocą połączenia internetowego, z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, laptop, tablet, smartfon itp.
 4. Szkolenie dofinansowane–szkolenie dofinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego (EFS) lub Krajowego Funduszu Społecznego ( KFS), realizowane w oparciu o odrębne regulaminy.
 5. Narzędzie cyfrowe – narzędzia umożliwiające naukę na odległość, np. platformy edukacyjne, aplikacje itp.
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu.
 7. Uczestnik–wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem.
 8. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest realizacja zamówionego szkolenia.
 9. Materiały szkoleniowe–materiały wspomagające proces nauki.
 10. Szkolenia otwarte – szkolenia dostępne dla każdego potencjalnego Uczestnika
 11. Szkolenia zamknięte- szkolenia dedykowane konkretnym firmom, instytucjom.
 12. Ustawa- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U.2002r. Nr 144, poz. 1204)

 

§3

 Organizacja szkoleń stacjonarnych

            1. Usługodawca prowadzi kursy i szkolenia dla uczestników indywidualnych oraz instytucjonalnych na zasadach komercyjnych oraz współfinansowane ze środków publicznych.
            2. Kursy i szkolenia prowadzone są  na podstawie odrębnych programów nauczania. W przypadku szkoleń językowych,  programy  są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).  Szkolenia pozostałe  realizowane są w oparciu o materiały autorskie trenerów/wykładowców prowadzących zajęcia.
            3. W przypadku szkoleń stacjonarnych Usługodawca zapewnia odpowiednio przystosowane pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia. Sale każdorazowo   dostosowane są do liczby uczestników i spełniają warunki zapewniające komfort pracy oraz bezpieczeństwo Uczestników.
            4. Szkolenia prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami  dostosowanymi do możliwości i potrzeb Usługobiorcy.
            5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych,  Usługodawca zapewnia realizację planowanych godzin szkoleniowych w innym terminie, uzgodnionym z Usługobiorcą.
            6. Usługodawca zapewnia kadrę  szkoleniową  posiadającą doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń.
            7. W przypadku konieczności zmiany prowadzącego, Usługodawca zapewnia w zastępstwie trenera posiadającego co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
            8. Zajęcia organizowane się w ramach szkoleń :
             • a) otwartych – dostępnych dla Uczestników indywidualnych
             • b) zamkniętych – tworzonych na potrzeby Uczestników instytucjonalnych
            9. Szkolenia dofinansowane z funduszy europejskich w  ramach Europejskiego Funduszu   Społecznego, realizowane są  na podstawie obowiązujących odrębnych dokumentów, szczegółowo regulujących zasady realizacji projektów szkoleniowych.
            10. W ramach realizacji szkoleń Usługodawca podejmuje niżej wskazane działania:
             • a) analiza potrzeb i oczekiwań Usługobiorcy
             • b) przygotowanie programu szkolenia – określenie zakresu szkolenia, szczegółowego harmonogramu, celów i efektów szkolenia, metod adekwatnych do rodzaju szkolenia i specyfiki grupy docelowej oraz gwarantującej dobry efekt wdrożeniowy.
             • c) przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym programem i przyjętym harmonogramem.
             • d) udostępnienia materiałów szkoleniowych. Wszystkie materiały przekazywane Uczestnikom respektują prawa autorskie, zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na których bazują.
             • e) przeprowadzenie oceny szkolenia pod kątem założonych celów i rezultatów.
             • f) wystawienia certyfikatów, bądź zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.
             • g) przygotowanie raportu końcowego i udostępnienie go na życzenie Usługobiorcy.

             §4 

             Organizacja szkoleń świadczonych drogą elektroniczną

                   1. Usługodawca realizuje szkolenia zdalne w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002r Nr. 144 poz.1204 z zm.). Poniższe zapisy określają w szczególności warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych oraz informacje o szczególnych zagrożeniach.
                   2. Warunki techniczne.
                     • a) wymagania systemowe
                     • Warunkiem korzystania ze szkoleń zdalnych jest posiadanie komputera/laptopa/tabletu/smartfona z kamerą i mikrofonem, z dostępem do internetu i przeglądarki internetowej (np.Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge. Minimalna 2Mb/s/128 kb/s; zalecana 4Mb/s/512kb/s).
                     • b) obsługiwane systemy operacyjne (do wyboru)
                     • macOS X with macOS 10.7 or later
                     • Windows 10
                     • Windows 8 or 8.1
                     • Windows 7
                     • Windows Vista with SP1 or later
                     • Windows XP with SP3 or later
                     • Ubuntu 12.04 or higher
                     • Mint 17.1 or higher
                     • Red Hat Enterprise Linux 6.4 or higher
                     • Oracle Linux 6.4 or higher
                     • CentOS 6.4 or higher
                     • Fedora 21 or higher
                     • OpenSUSE 13.2 or higher
                     • ArchLinux (64-bit only)
                     • c) obsługiwane tablety i urządzenia mobilne
                     • Surface PRO 2 running Win 8.1
                     • Surface PRO 3 running Win 10
                     • iOS and Android devices
                     • Blackberry devices
                     • d) każdy Uczestnik powinien posiadać aktywne konto mailowe.
                     • e) dokładne wymagania techniczne wraz z instrukcją logowania będą przekazywane Uczestnikowi pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem konkretnego szkolenia.

                    3. Usługobiorcę w ramach korzystania z usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym np. treści naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami i normami społecznymi, niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

                 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt o szczególnych zagrożeniach usług świadczonych drogą elektroniczną. Dokumentami pomocnymi w zdiagnozowaniu zagrożeń o których mowa są odpowiednio:

                 • a) dyrektywa 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie (Dz. Urz. UE L 320 z 28.11.1998);
                 • b) opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotycząca komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie „Bezpieczeństwo sieci i bezpieczeństwo informacji: propozycja strategicznego podejścia europejskiego” (Dz. Urz. UE C 48 z 21.02.2002, s. 33); komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego – Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy” (SEC(2006) 656 z 31.05.2006, KOM(2006) 251 wersja ostateczna);
                 • c) opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego – Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy” (COM(2006) 251 wersja ostateczna, Dz. Urz. UE 2007/C 97/09 z 28.04.2007);
                 • d) strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego (por. i2010: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego, DG, Społeczeństwo informacyjne i media „Factsheet 8”, czerwiec 2006 r.,

               http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/001-dg-glance.it.pdf)

               5. Dodatkowo do organizacji zajęć zdalnych stosują się zapisy §3 z wyłączeniem pkt.3.

               §5

               Organizacja szkoleń dofinansowanych

               1. Organizacja i realizacja szkoleń dofinansowanych odbywa się w oparciu o odrębne regulaminy.

                §6

               Ocena osiągniętych efektów szkolenia

               1. Ocena efektów uczenia się Uczestników szkoleń dokonywana jest na bieżąco, za pomocą:

               • a) oceny słownej dokonywanej przez prowadzącego daną grupę/danego kursanta indywidualnego
               • b) oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, dokonywanej przez prowadzącego poprzez udzielanie wskazówek do pracy naprawczej lub dalszej pracy.
               • c) testów lub zadań i ćwiczeń w zależności od rodzaju szkolenia.

             2. Po zakończeniu szkoleniu efekty szkolenia weryfikuje się za pomocą testów końcowych bądź w innej formie umożliwiającej weryfikację założonych celów i efektów, w zależności od rodzaju szkolenia.

           3. Na zakończenie szkolenia Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia. W przypadku szkoleń językowych  kończących się egzaminem Uczestnik otrzymuje zewnętrzny certyfikat, lub  w przypadku niezaliczenia egzaminu na wymaganą minimalną ilość punktów, informację o  uzyskanym wyniku.

         4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i osiągnięciu efektów szkolenia pod warunkiem realizacji zajęć przynajmniej na poziomie 80%. W przypadku szkoleń dofinansowanych kwestie te są regulowane odrębnymi regulaminami.

       5. Usługodawca dopuszcza możliwość weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w przypadku szkoleń nie osiągających 80% poziomu realizacji oraz wydanie stosownego zaświadczenia, jeżeli szkolenie zostało zakończone z powodu nieprzewidzianych, zewnętrznych okoliczności, niezależnych zarówno od Usługodawcy jak i Uczestników szkolenia.

     §7

     Warunki zawierania Umowy

     1. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez potencjalnego Uczestnika oferty szkolenia wraz z Regulaminem.
     2. Usługodawcy za przeprowadzenie szkolenia przysługuje ustalone wynagrodzenie.
     3. Wynagrodzenie za szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz cateringu w przypadku szkoleń stacjonarnych, chyba że zostaną poczynione inne ustalenia.
     4. Wynagrodzenie należy uregulować zgodnie z wystawioną przez Usługodawcę fakturą/ rachunkiem
     5. W przypadku szkoleń dofinansowanych rozliczenie odbywa się na zasadach przedstawionych w odrębnych regulaminach.

     §8

      Zobowiązania Stron

     1. Do obowiązków Usługodawcy należy:

       • a) organizacja szkolenia zgodnie z ustaleniami
       • b) realizacja szkolenia zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie
       • c) zapewnienie kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu  tematycznego prowadzonych szkoleń

     2. Do obowiązków Uczestnika należy:

       • a) uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z poczynionymi ustaleniami oraz wymaganiami prowadzącego szkolenie.
       • b) przestrzegać zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
       • c) uczestniczyć w szkoleniu przestrzegając ogólnie przyjętych norm zachowania.

     3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, jak również prowadzącego w przypadku sytuacji losowych lub niezależnych od Usługodawcy z jednoczesnym obowiązkiem realizacji szkolenia w innym terminie wraz zapewnieniem innego prowadzącego posiadającego przynajmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie.

   4. W przypadku szkoleń zdalnych z dofinansowaniem Usługodawca informuje o konieczności nagrywania całości szkolenia w celach monitoringu i kontroli ze strony instytucji finansującej szkolenie. Przed konkretnym szkoleniem Uczestnik otrzyma drogą mailową stosowne informacje oraz wymagane zgody do akceptacji.
   5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia na zasadach określonych każdorazowo w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych.

   §9

   Własność intelektualna i prawa autorskie

   1. Usługodawca przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez podawanie źródeł wszelkich materiałów wykorzystywanych podczas prowadzenia szkoleń.
   2. Usługobiorca oraz Uczestnik nie są uprawnieni do rejestracji szkolenia bez pisemnej zgody Usługodawcy.

   §10

   Rozwiązanie Umowy

   1. Warunki rozwiązanie umowy określa każdorazowo umowa z Usługobiorcą.

   §11

   Postanowienia końcowe

   1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, korzystających z usług szkoleniowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i niemających statusu konsumentów w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Regulamin po zmianie każdorazowo zostanie zamieszczony na stronie.
   3. Umowy zawarte przed publikacją niniejszego Regulaminu są realizowane na zasadach określonych w dniu podpisania Umowy.
   4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie.

  1. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2023r.
Skip to content