ikona kłódki

I Informacje ogólne

1. Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, zwane dalej NORTON jest instytucją szkoleniową, posiadającą:

 • Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
 • Znak Jakości TGLS Quality Alliance
 • Znak Jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
 • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych

2. Norton jest Autoryzowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS oraz Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym  LCCI International Qualifications

3. NORTON prowadzi kursy i szkolenia dla uczestników indywidualnych oraz instytucjonalnych na zasadach komercyjnych oraz współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Kursy i szkolenia prowadzone są  na podstawie odrębnych programów nauczania. Programy  szkoleń językowych  są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

5. Centrum prowadzi szkolenia  według ustalonego harmonogramu,  w przewidzianej w programie szkolenia ilości godzin, przez trenerów  posiadających odpowiednie kwalifikacje.

II Kadra szkoleniowa

1. Nadzór nad szkoleniem pełni Opiekun merytoryczny/Dyr. ds. metodycznych odpowiedzialny za zapewnienie rzetelności treści i adekwatnych metod pracy. Funkcja Opiekuna merytorycznego może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie, jeśli spełnia ona określone wymogi.

2. Wszyscy członkowie kadry szkoleniowej posiadają doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń oraz biorą udział w co najmniej jednym w ciągu roku szkoleniu zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji związanych z wykonywanym zawodem.

3. NORTON prowadzi ocenę kadry szkoleniowej w sposób uwzględniający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tematyki szkoleń oraz kompetencje społeczne.

4. Kwalifikacje i kompetencje kadry szkoleniowej są wstępnie weryfikowane na etapie rekrutacji, na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów tj. CV, dyplomów certyfikatów, nabytych uprawnień, zaświadczeń o realizacji szkoleń. Późniejsza weryfikacja następuje na podstawie ocen i opinii Uczestników szkoleń oraz wewnętrznych metod oceny kadry.

III. Organizacja zajęć

1. Szkolenia organizowane są w wynajętych salach lub siedzibie Klienta. Sale każdorazowo dostosowane są do liczby uczestników i spełniają warunki zapewniające komfort pracy uczestników.

2. Harmonogramy zajęć ustalane są indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej.

3. Długość oraz intensywność szkoleń ustalana jest dla każdej grupy szkoleniowej z osobna.

4. Szkolenia prowadzone są w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramami  dostosowanymi do możliwości  Uczestników  szkoleń.

5. Z przyczyn losowych istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć  w zastępstwie przez innego  prowadzącego, z tym, że zastępujący posiada co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie.  W przypadku odwołania zajęć,  NORTON zapewnia zrealizowanie ilości godzin szkoleniowych  przewidzianych w programie szkolenia  w innym terminie, uzgodnionym z Uczestnikami.

6. Jednorazowy czas trwania zajęć ustalany jest dla każdej grupy z  osobna, w zależności od uwarunkowań metodycznych i potrzeb Uczestników szkoleń.

7. Przerwy ustala się w zależności od długości zajęć. W uzasadnionych przypadkach przerwy w trakcie zajęć ustalane są indywidualnie.

8.Zajęcia organizowane się w ramach szkoleń :

otwartych – dostępnych dla wszystkich potencjalnych .

zamkniętych tworzonych na potrzeby  grupy osób, instytucji, firm.

9. Szkolenia dofinansowane z funduszy europejskich w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane są  na podstawie obowiązujących dokumentów szczegółowo regulujących zasady realizacji projektów szkoleniowych.

10. W ramach realizacji szkoleń otwartych NORTON podejmuje niżej wskazane działania :

 • identyfikacja potrzeb edukacyjnych
 • przygotowanie oferty szkolenia ( merytoryczny zakres szkolenia, cele i efekty szkolenia, określenie grupy docelowej, czas i miejsce realizacji, koszt szkolenia)
 • wybór kadry szkoleniowej
 • wybór metod szkolenia adekwatnych do tematyki szkolenia i specyfiki grupy docelowej oraz gwarantującej dobry efekt wdrożeniowy
 • rekrutacja
 • określenie wyjściowy poziomu kompetencji
 • realizacja szkolenia
 • podsumowanie i ewaluacja
 • badanie ankietowe dot. oceny szkolenia

11. W ramach realizacji szkoleń zamkniętych NORTON podejmuje niżej wskazane działania :

 • analiza potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy
 • przygotowanie programu szkolenia – określenie zakresu szkolenia, szczegółowego harmonogramu, celów i efektów szkolenia, metod adekwatnych do rodzaju szkolenia i specyfiki grupy docelowej oraz gwarantującej dobry efekt wdrożeniowy.
 • określenie wyjściowego poziomu kompetencji
 • wybór kadry szkoleniowej
 • realizacja szkolenia
 • podsumowanie i ewaluacja.
 • badanie ankietowe dot. oceny szkolenia
 • przygotowanie raportu ze szkolenia
 • udostępnienie zlecającemu wniosków z ewaluacji ( na życzenie)

12. Przed rozpoczęciem usługi NORTON przekazuje uczestnikom program szkolenia oraz harmonogram.

13. Cele szkolenia zawarte są w programach nauczania i prezentowane są w formie opisów efektów uczenia się.

14. Metody realizacji i organizacja szkoleń dostosowane są każdorazowo do specyfiki grupy docelowej.

15. Metody realizacji są adekwatne do zakładanych rezultatów.

16. Program szkolenia określa cel ogólny, zakres szkolenia, czasowe ramy szkolenia oraz formę i metodę zajęć.

17. NORTON podaje informacje na temat prowadzącego, jego kwalifikacji i kompetencji.

18. NORTON zapewnia uczestnikom co najmniej jedną formę wsparcia w utrwalaniu efektów uczenia się min.:

 • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończonym szkoleniu,
 • dodatkowe ćwiczenie i zadania do wykonania po odbytym szkoleniu.

19. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom respektują prawa autorskie, zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na których bazują.

20. W obszarach tematycznych szkoleń i formach kształcenia, w których jest to wymagane, programy nauczania oferowane przez NORTON są zgodne z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów. W tych obszarach tematycznych, w których jest to wymagane posiada aktualne akredytacje, licencje oraz certyfikaty.

21. Wszystkie szkolenia  objęte są opieką metodyka/kierownika merytorycznego. Liczebność grupy uzależniona jest od specyfiki szkolenia, z tym, że szkolenia językowe odbywają się w grupach nie większych niż 12 osób.
Kwalifikacja do grupy  następuje po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej i ustaleniu na jej podstawie odpowiedniego poziomu zaawansowania Uczestnika  o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga.

22. Z każdym Uczestnikiem lub podmiotem zamawiającym usługę zawierana jest Umowa określająca zakres usługi i wzajemne zobowiązania Stron.

23. Uczestnik szkolenia, w trakcie jak i po szkoleniu w ramach pracy własnej, może skorzystać z konsultacji telefonicznych lub mailowych z prowadzącym szkolenie.

IV Organizacja zajęć zdalnych

1. W przypadku usług w formie zdalnej, Norton prowadzi szkolenia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi.

2. W przypadku szkoleń zdalnych dofinansowanych, NORTON stosuje się do wytycznych i zalecanych standardów świadczenia usług zdalnych Administratora Bazy Usług Rozwojowych. W szczególności NORTON zapewnia:

 • jednoczesne uczestnictwo w tym samym czasie uczestników szkolenia i instruktora prowadzącego szkolenie,
 • prowadzenie szkolenia w formie, w której zapewniona jest dwustronna łączność i możliwość zadawania pytań przez uczestnika szkolenia i udzielania odpowiedzi przez prowadzącego,
 • weryfikację obecności w toku całego szkolenia,
 • monitorowanie postępu uczestnika w szkolenia (system umożliwia rejestrację  aktywności uczestnika w trakcie szkolenia)
 • rejestrację przebiegu oraz czasu szkolenia w sposób uniemożliwiający ich późniejszą modyfikację,
 • możliwość późniejszego odtwarzania przebiegu szkolenia do celów kontroli przez Operatora Projektu lub audytorów PARP.
 • sprawdzenie nabytych kompetencji,

V Ocena osiągniętych efektów szkolenia

1. Ocena efektów uczenia się uczestników szkoleń dokonywana jest na bieżąco, za pomocą:

 • oceny słownej dokonywanej przez prowadzącego daną grupę/danego kursanta indywidualnego
 • oceny prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, dokonywanej przez prowadzącego poprzez udzielenie wskazówek do pracy naprawczej lub dalszej pracy,
 • testów lub zadań i ćwiczeń kontrolnych w zależności od rodzaju szkolenia.

2. Po zakończeniu szkolenia efekty szkolenia weryfikuje się za pomocą testów końcowych bądź w innej formy umożliwiającej weryfikację założonych celów i efektów, w zależności od rodzaju szkolenia..

3. Na zakończenie szkolenia Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia, bądź certyfikaty zewnętrzne, w zależności od rodzaju szkolenia. W przypadku szkoleń językowych  kończących się egzaminem Uczestnik otrzymuje zewnętrzny certyfikat, lub  w przypadku niezaliczenia egzaminu na wymaganą minimalną ilość punktów, informację o  uzyskanym wyniku.

4. Zgodnie z założeniami Centrum Szkoleniowego NORTON, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i osiągnięciu efektów szkolenia pod warunkiem realizacji zajęć przynajmniej na poziomie 80%.

5. Centrum Szkoleniowe Norton dopuszcza możliwość weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się w przypadku szkoleń nie osiągających 80% poziomu realizacji oraz wydanie stosownego zaświadczenia, jeżeli szkolenie zostało zakończone z powodu nieprzewidzianych, zewnętrznych okoliczności, niezależnych zarówno od NORTON jak i Uczestników szkolenia.

VI Jakość usługi szkoleniowej

1. Celem zapewnienia najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych, Centrum Szkoleniowe NORTON wdrożyło procedury zarządzania jakością usług szkoleniowych. Obejmują one wszystkie aspekty  związane z usługą szkoleniową   mające wpływ na jej jakość i stanowią odrębny dokument Polityka Zarządzania Jakością Usług Szkoleniowych.

VII Opłata za szkolenie, rezygnacja uczestnika

1. Koszt szkolenia jest ustalany dla każdej grupy w oparciu o specyfikę szkolenia.

2.NORTON prowadzi szkolenia

 • bezpłatne lub częściowo odpłatne – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • odpłatne, na zasadach komercyjnych

3. W przypadku szkoleń komercyjnych, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu, w każdym momencie jego trwania. W przypadkach szkoleń dofinansowanych zasady rezygnacji określają  odrębne regulaminy.

4. Konsekwencje rezygnacji ze szkolenia, każdorazowo reguluje zawarta Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej.

VIII  Reklamacje

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do składania reklamacji w trakcie realizacji szkolenia i po jego wykonaniu, jeśli nie jest/ była ona zgodna z ofertą lub realizowana jest/ była niezgodnie z Umową. Zasady reklamacji w Centrum Szkoleniowym NORTON opisuje odrębny dokument.