ikona kłódki

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Klient ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej jeśli nie była ona zgodna z ofertą
lub zrealizowana była niezgodnie z Umową na realizację usługi szkoleniowej w ciągu 10 dni od
zakończenia usługi szkoleniowej. Reklamacja Klienta dotyczyć może każdego obowiązku
nałożonego na Norton zgodnie z umową na realizację usługi szkoleniowej oraz każdy obowiązek
wynikający z dokumentów stanowiących załączniki do Umowy na realizacje usługi szkoleniowej.

2. W przypadku szkolenia otwartego reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku,
jeżeli uzyskana średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.5 pkt w skali punktowej
od 1 do 5.Średnia ocen zostanie policzona z ocen wszystkich uczestników danego szkolenia, co
pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli średnia ocen
będzie wynosić min. 3.5 pkt niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

3. W przypadku szkolenia zamkniętego, podstawą do uwzględnienia reklamacji będzie notatka z
analizy potrzeb klienta, program szkolenia oraz ankieta oceny szkolenia. W sytuacji gdy cele
zamawiającego mogą zaważyć na ocenie szkolenia przez uczestników, informacja taka powinna
zostać sporządzona w formie pisemnej przez prowadzącego przed szkoleniem i zaakceptowana
przez zamawiającego co wyklucza możliwość późniejszej reklamacji. Dotyczy to również
rekomendacji, które nie zostaną uwzględnione przez Klienta (np. nieodpowiednia sala
szkoleniowa).

4. Reklamacje usług szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres
Centrum Szkoleniowe NORTON Piotr Robert Szmigiel, Kraków 31-534, Al. płk. Władysława
Beliny Prażmowskiego 59/5 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy centrala@nortn.edu.pl.
Formularz reklamacji zamieszczono w załączniku

https://norton.edu.pl/zasady-reklamacji/formularz-reklamacyjny/

5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, przedmiot reklamacji (nazwa
szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne, oraz oczekiwania
wobec instytucji szkoleniowej.

6. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora szkolenia, którym jest Właściciel firmy Piotr
Robert Szmigiel.

7. Organizator szkolenia odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 10 dni od daty jego
wpłynięcia, a decyzja zostanie przesłana w takiej samej formie jak zgłoszona reklamacja.

8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeśli
zostanie ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 1

9. Organizator ma prawo zwrócić się do zgłaszającego reklamację o dodatkowe pisemne
wyjaśnienia.

10. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Firma szkoleniowa zaproponuje jedną
z następujących form rekompensaty.

  • Realizacja dodatkowej uzupełniającej formy wsparcia
  • Częściowy zwrot kosztów.
  • Kary umowne (jeśli Umowa takie przewiduje)
Skip to content