ikona kłódki

PROCEDURA REKLAMACJI

1. Klient ma prawo do składania reklamacji usługi szkoleniowej jeśli nie była ona zgodna z ofertą lub zrealizowana była niezgodnie z Umową, w ciągu 10 dni od zakończenia usługi szkoleniowej.

2. W przypadku szkolenia otwartego reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku, jeżeli uzyskana średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.5 pkt w skali punktowej od 1 do 5.

3. Średnia ocen zostanie policzona z ocen wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli średnia ocen będzie wynosić min. 3.5 pkt niezależnie od oceny osoby składającej reklamację. W przypadku szkolenia zamkniętego, podstawą do uwzględnienia reklamacji będzie notatka z analizy potrzeb klienta, program szkolenia oraz ankieta oceny szkolenia. W sytuacji gdy cele zamawiającego mogą zaważyć na ocenie szkolenia przez uczestników, informacja taka powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przez Prowadzącego przed szkoleniem i zaakceptowana przez zamawiającego co wyklucza możliwość późniejszej reklamacji. Dotyczy to również rekomendacji, które nie zostaną uwzględnione przez Klienta (np. nieodpowiednia sala szkoleniowa).

4 Reklamacje usług szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Centrum Szkoleniowe NORTON Piotr Robert Szmigiel, Kraków 31-534, Al. płk. Władysława Beliny Prażmowskiego 59/5

5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne, oraz oczekiwania wobec instytucji szkoleniowej.

7. Firma odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 10 dni od daty jego wpłynięcia, a decyzja zostanie przesłana zarówno listem poleconym jak i mailem.

8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeśli zostanie ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 6

9. Organizator ma prawo zwrócić się do zgłaszającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

10. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty.

  • Realizacja dodatkowej uzupełniającej formy wsparcia
  • Częściowy zwrot kosztów.
  • Kary umowne (jeśli Umowa takie przewiduje)