ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE
RAZEM możemy więcej! II
Nr projektu RPMP.08.02.00-12-0147/20

Osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni, bierni zawodowo)

Projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Beneficjent: Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON 31-534 Kraków, aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

Okres realizacji: od 1 lipca 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu, jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób (90 K i 50 M) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w szczególności osób bezrobotnych, biernych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50 +), poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia zawodowego, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub podjęcia zatrudnienia.

Projekt dedykowany jest osobom zamieszkałym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze miasta Tarnów, powiatu brzeskiego ( w tym miasta Brzesko) oraz gorlickiego (w tym miasta Gorlice).

Wsparcie obejmuje:

  • Opracowanie indywidualnego planu działania/IPD/ dla każdego Uczestnika
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne i grupowe pośrednictwo pracy
  • Wsparcie motywacyjne
  • Szkolenia prowadzące do podniesienia/zmiany kwalifikacji
  • Staże zawodowe

Wartość projektu: 2.080.672,32 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich 1.768.571,47 zł.

Szczegóły w Regulaminie (do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji

Ankieta rekrutacyjna

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Załącznik 1

Załącznik 2

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz projekt realizujemy z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Likwidujemy bariery. Biuro projektu zlokalizowane w Tarnowie, ul. Bema 5/3 spełnia standardy architektoniczne. Budynek wyposażony jest w windę, kabina dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami. Po obu stronach kabiny znajdą Państwo poręcze na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby na wózku, jak również panel sterujący  pozwalający na korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą szerokie drzwi bez progów. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Warsztaty i szkolenia w ramach projektu odbywają się w salach spełniających wymóg dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (własny parking, podjazd dla wózków, winda, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, naturalne oświetlenie, ustawienie stołów w sposób zapewniający przejazd wózka).

Kontakt z Uczestnikami –  za pomocą różnych kanałów komunikacji: tel, e-mail, poczta, osobiste spotkanie. Nasza dokumentacja rekrutacyjne jest zgodna ze standardem cyfrowym.

SPRAWDŹ ZASADY REKRUTACJI

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON

31-534 Kraków, aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5

Tel. 12 427 28 39

Biuro Projektu: ul. Nowy Świat 39/1, 33-100 Tarnów; ul. Bema 5/17  33-100 Tarnów

Rekrutacja: Tel. 795 993 744; 795 990 44; 502 318 985 

E-mail: apnatalia100@gmail.com; rekrutacja.razem@norton.edu.pl

Wartość projektu: 2.080.672,32 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich 1.768.571,47 zł.

Skip to content