Zaczynamy realizację projektu  Przedszkole na celujący!”

Nr RPDS.10.01.01-02-0037/19

Miło nam poinformować, że razem z naszym Partnerem Gminą Wołów rozpoczęliśmy realizacji wspólnego przedsięwzięcia  jakim jest   projekt Przedszkole na celujący!.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizujemy w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego..

 Realizacja: 1 sierpnia 2020 roku do 28 lutego 2022 roku.

Cel główny projektu to:

 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wołów

poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej skierowanej do przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnościami

 • nabycie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli placówek objętych projektem.

Wsparciem zostanie objętych 90 dzieci, w tym 11 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 40 nauczycieli z  przedszkoli: Nr  1 „Chatka Puchatka”  i  Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie; „Niezapominajka” w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu, oraz  z Oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie.

Wsparcie przygotowano w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, której celem była identyfikacja:

– potrzeb przedszkoli w zakresie dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

– potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  prowadzących do wyrównania deficytu wynikającego z   niepełnosprawności,

– potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  ( z deficytami) prowadzących do wyrównania szans edukacyjnych,

– potrzeb nauczycieli w zakresie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

W ramach wsparcia dla dzieci przewidziane są:

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • inne (np. dogoterapia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna )wg zdiagnozowanych na dany moment potrzeb
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • język angielski

W ramach wsparcia dla nauczycieli przewidziano szkolenia zarówno z  zakresu pedagogiki specjalnej, jak i spoza tych obszarów. Są to:

 • Edukacja włączająca
 • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przedszkole a dziecko ze SPE( specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 • Metody pracy z dziećmi ze SPE i SRE (specjalnymi potrzebami rozwojowym)
 • Rytmika
 • Wiatrak Matematyczny
 • Kodowanie na dywanie

Placówki otrzymają wsparcie w postaci:

 • zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym sprzętu TIK oraz oprogramowania
 • zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • modyfikacji przestrzeni wspierającej rozwój ruchowy i poznawczy dzieci

Po szczegóły rekrutacji zapraszamy TUTAJ.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 085 100,51 zł,  w tym wkład Funduszy Europejskich  1 735 300,51 zł.

Po szczegóły zapraszamy do Regulamin Rekrutacji.

Kontakt:

Biuro Projektu ( z dostępnością architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami):

ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, tel. 71 319 13 59

Lider Projektu: Centrum Szkoleniowe Norton, al. płk Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, 31-534 Kraków,  tel. 12 427 28 39, 690 513 361

Partner Projektu:  Gmina Wołów  ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, tel. 71 319 13 59, wes@wolow.pl