Zapraszamy na bezpłatne kursy komputerowe i językowe dla  osób  w wieku od 25 roku życia zgłaszających  z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych lub  językowych w ramach projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr  RPSL.11.04.01-24-0053/18 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Realizator Projektu: Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON w partnerstwie z „NOWA COMPUTER” Spółka Cywilna Marek Szymon, Marek Aneta

W ramach Projektu wkład Funduszy Europejskich wynosi  1 324 855,97 zł

Celem Projektu jest  wzrost kwalifikacji/kompetencji 550 osób dorosłych, pracujących, zamieszkałych  na obszarach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze TIK i języków obcych. Szkolenie w obszarze TIK przeznaczone jest dla 240 osób, szkolenie językowe dla 280 osób. Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym zdobyte kompetencje oraz egzaminem zewnętrznym. Projekt przewiduje również walidację i certyfikację kompetencji uzyskanych poza projektem (TIK i języki obce) dla 30 osób.

Czas realizacji: 01.10.2018 roku – 31.12.2019 roku

Rekrutacja do projektu trwa od: 01.10.2018 – 30.09.2019 roku na terenach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Szkolenia w zakresie nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności w zakresie znajomości języków obcych. Szkolenia z zakresu języka angielskiego (120 osób), języka niemieckiego (120 osób) i języka francuskiego (40 osób) realizowane będą w okresie od: XI 2018 r. – XII 2019 r., na terenie w/w powiatów. Założono realizację średnio 2 modułów (2 x 60 godz. dydaktycznych), na dwóch poziomach biegłości, w zależności od posiadanych umiejętności językowych. Częstotliwość i intensywność zajęć zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Uczestnicy otrzymają bezpłatne podręczniki ma dwóch poziomach zaawansowania. Formy wsparcia organizowane będą w budynkach i salach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności językowe będzie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ) wydany przez uprawnioną instytucję.

Szkolenia w zakresie umiejętności dotyczących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) realizowane będą w okresie od: XI 2018 r. – XII 2019 r. na terenie w/w powiatów. Założono realizację średnio 4 obszarów (modułów 30h/moduł).  Zakłada się, iż Uczestnicy  Projektu  realizować  będą 3-5 spośród 5 obszarów kompetencji: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów, zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych. Częstotliwość i intensywność zajęć zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki. Formy wsparcia organizowane będą w budynkach i salach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności cyfrowe będzie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych (odpowiadający standardom DIGCOMP) wydany przez uprawnioną instytucję.

Realizacja procesu walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych. W okresie  XI18r. – X19r. realizowane  będą programy walidacji i certyfikacji w odniesieniu do Uczestników Projektu, którzy zdobyli kompetencje poza projektem w zakresie TIK lub języków obcych dla 30 osób, przy czym w zakresie TIK dla 10 osób, a w zakresie szkoleń językowych dla 20 osób. Realizacja certyfikacji w obszarze TIK obejmie egzaminy potwierdzające uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem DIGCOMP, np. ECCC, ECDL, VCC. Realizacja certyfikacji w obszarze języków obcych obejmie egzaminy potwierdzające uzyskanie kompetencji językowych, zgodnie z ESOKJ (np. TOIEC, TELC, TOEFL, DELF, Goethe- Zertificat,  OSD, DFP, TEF). Każdemu z Uczestników projektu umożliwiony zostanie dostęp do certyfikowanych, powszechnie uznawanych egzaminów zewnętrznych (I-XII 19 r.)

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie: 550 dorosłych, pracujących, należących do grup defaworyzowanych, tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należące do następujących grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie  maksymalnie średnie;
  • osoby w wieku 25 lat i więcej;
  • które zamieszkują (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, tj. miast na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śl., Siemianowice Śl., Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i kompetencji cyfrowych

Lista  dokumentów  wymaganych  podczas  zapisów:

  • deklaracja przystąpienie do projektu (ankieta rekrutacyjna),
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • zaświadczenie  z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  • test poziomujący

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać samodzielnie ze strony internetowej lub otrzymać podczas spotkań informacyjnych. Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na skrzynkę  e-mail rekrutacjaslask@norton.edu.pl , przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub siedziby Centrum Szkoleniowego Norton, dostarczyć osobiści do biura projektu lub przekazać koordynatorowi na spotkaniu rekrutacyjnym.

Informacje o miejscach i terminach spotkań rekrutacyjnych publikowane będą w internecie oraz zamieszczane na afiszach  rekrutacyjnych dostępnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenach w/w powiatów.

Kontakt:

Biuro Projektu: 41-800 Zabrze, ul. Pawła Stalmacha 20;

Rekrutacja:

tel. 507 026 403

tel. 730 521 922

email: rekrutacjaslask@norton.edu.pl

Centrum Szkoleniowe NORTON, 30-042 Kraków, ul. Kujawska 3a/2,  tel./fax 12 427 28 39;

Pliki do pobrania:

1. Ankieta rekrutacyjna
2. Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu
5. Oświadczenie do opieki nad osobą zależną
6. Umowa uczestnictwa w projekcie
7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
8. Standard wymagań do szkoleń komputerowych
9. Test poziomujący j. angielski
10. Test poziomujący j. niemiecki
11. Test poziomujący j. francuski

Skip to content