W związku z zakończeniem postępowania nr 3/2020/WOL na wybór Wykonawców na świadczenie usług w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Przedszkole na celujący”, nr RPDS.10.01.01-02-0037/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  10 Osi Priorytetowej Edukacja, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego wpłynęły dwie oferty:

  1. Witold Szaszkiewicz, Centrum Edukacyjne „IDEA”, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków;
  2. Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Inteligencja, Rozwój”, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 9:00.   W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru wykonawcy