W związku z zakończeniem postępowania nr 1/2021/TAR na wybór Wykonawcy świadczącego  usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników projektu „RAZEM możemy więcej!” II Nr  RPMP.08.02.00-12-0147/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON informuje, że w ramach Zapytania Ofertowego wpłynęła jedna oferta:

  1. Konsorcjum firm: GTW Project sp. z o.o., MD Office sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 lipca 2021 roku o godzinie 10:00.

W dniu 30 lipca 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do realizacji zadania wybrano Konsorcjum firm: GTW Project sp. z o.o., MD Office sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru wykonawcy

Skip to content