Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel zaprasza do udziału w projekcie “Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia”

Nr projektu RPMP.10.01.03-12-0335/16

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Instytucja Pośrednicząca : Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Celem głównym jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 (do czerwca 2019 r.) kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji cyfrowych u 318 uczennic i 378 uczniów Gimnazjum nr 1 w Trzebini, Gimnazjum nr 2 w ZSO w Trzebini, Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini, Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini, Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini, Szkoły Podstawowej w Lgocie, Szkoły Podstawowej w Myślachowicach oraz Szkoły Podstawowej w Psarach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych i uczniów najsłabiej radzących sobie z nauką.

Cel główny – podniesienie motywacji szkolnej uczniów w obszarach przedmiotowych objętych projektem, co zostanie osiągnięte poprzez:

1. wyposażenie szkół objętych projektem w narzędzia TIK i międzyszkolną pracownię przyrodniczą;

2. podniesienie kompetencji nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie obsługi urządzeń TIK i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym i nauki programowania;

3. podniesienie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych w zakresie programowania u uczniów szkół objętych projektem.

Projekt skierowany jest do 2 gimnazjów i 6 szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebinia oraz do ich 318 uczennic, 378 uczniów oraz 57 nauczycielek i 14 nauczycieli.
Główne zadania: Wyposażenie szkół w urządzenia TIK i międzyszkolną pracownię przyrodniczą, przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz realizacja kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i nauki programowania.
Główne rezultaty: 8 szkół uzyska funkcjonalność TIK, w 1 szkole powstanie międzyszkolna pracownia przyrodnicza, 57 nauczycielek i 14 nauczycieli uzyska nowe kompetencje, 286 uczennic i 340 uczniów uzyska nowe kompetencje kluczowe.

Wartość projektu : 2 475 228,30 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 2 216 307,25 zł.
Wsparcie w ramach projektu:
Szkolenia dla nauczycieli.
Szkolenie A w zakresie obsługi zakupionych urządzeń i sprzętu – wezmą udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, u których stwierdzone zostaną największe luki kompetencyjne i potrzeby w zakresie tematycznym szkolenia.
Selekcja do szkolenia A:
Nauczyciele wypełnią test kompetencyjny umiejętności w zakresie każdego z planowanych tematów szkoleń oraz ankietę dotyczącą:
a) ich samooceny kompetencji w zakresie każdego z planowanych tematów szkoleń;
b) ich potrzeb w zdobywaniu umiejętności w zakresie każdego z planowanych tematów szkoleń.
Ankiety skonstruowane są w sposób umożliwiający ocenę każdego ze wskazanych aspektów w skali 1-5. Na podstawie wyników testu i ankiety w każdej szkole powstanie lista rankingowa uwzględniająca osoby o najniższym zbadanym poziomie umiejętności oraz najwyższym poziomie potrzeb; składy grup szkoleniowych uzupełnione zostaną osobami znajdującymi się najwyżej na listach. Pozostałe osoby stanowić będą listę rezerwową, dobór osób rezerwowych odbywać się może z zachowaniem zasady 80-procentowej frekwencji.
Plan naboru dla Zadania 1:

 • G1: 10 N;
 • G2: 8 N;
 • SP3: 10 N;
 • SP4: 6 N;
 • SP6: 10 N;
 • SPL: 6 N;
 • SPM: 4 N;
 • SPP: 4 N.

Łącznie w Zadaniu 1 weźmie udział 48 nauczycielek i 10 nauczycieli.

Procedura naboru do Zadania 2:
W szkoleniu dotyczącym wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym (szkolenie B) wezmą udział wszyscy nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych;

 • G1: Szkolenie B: 6 N
 • G2: Szk. B: 8 N
 • SP3: Szk. B: 4 N
 • SP4: Szk. B: 2 N
 • SP6: Szk. B: 4 N
 • SPL: Szk. B: 2 N
 • SPM: Szk. B: 2 N
 • SPP: Szk. B: 2 N

w szkoleniu dot. programowania (C) – wszyscy nauczyciele informatyki.

 • G1: Szkolenie C: 2 N
 • G2: Szk. C: 3 N
 • SP3: Szk. C: 1 N
 • SP4: Szk. C: 1 N
 • SP6: Szk. C: 2 N
 • SPL: Szk. C: 1 N
 • SPM: Szk. C: 2 N
 • SPP: Szk. C: 1 N

Łącznie w Zadaniu 2 wezmą udział 33 nauczycielki i 10 nauczycieli.

Regulamin rekrutacji

———————————————————–
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA NAUCZYCIELA:

Ankieta rekrutacyjna nauczyciela
Oświadczenie nauczyciela

———————————————————–
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA UCZNIA:

Ankieta rekrutacyjna ucznia
Oświadczenie ucznia

Skip to content