Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) do udziału w bezpłatnym projekcie „RAZEM możemy więcej!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Nr proj. RPMP.08.02.00-12-0111/18

Instytucja Pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
Realizator Projektu : Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTONul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków.
Okres realizacji Projektu : od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku.

Cel główny Projektu : wzrost poziomu zatrudnienia wśród 160 osób (w tym 85 kobiet) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy ( bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego, oraz miasta Tarnów, poprzez realizację kompleksowego, “szytego na miarę” wsparcia, które ułatwi powrót lub wejście na rynek pracy osobom, znajdującym się w najtrudniejszym położeniu na rynku pracy, tj.: kobietom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom powyżej 50 roku życia, osobom o niskich kwalifikacjach, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom opiekującym się osobą zależną, bezrobotnym mężczyznom w wieku 30-49 l nie należącym do w/w grup.

Organizacja proponowanego wsparcia realizowana będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci: – osobne listy dla kobiet i mężczyzn celem zrekrutowania zakładanej liczby kobiet – niedyskryminowanie kandydatów ze względu na płeć, poziom wykształcenia, ograniczenia zdrowotne, miejsce zamieszkania, status itp.).

Rekrutacja: odbywa się od 1 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2019 roku. Akcja informacyjno-promocyjna i rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenach w/w powiatów. Planuje się IV etapowy nabór Uczestników: VI-VIII 2018 r., X-XII 20118 r., II-IV 2019 r., i VI-VIII 2019 r. – po 40 osób w każdej turze naboru. Zrekrutowanych zostanie 160 Uczestników Projektu.

Działania:

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla 160 osób (w tym 85 kobiet), 6h/os, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego.

2. Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu. IPD to osobisty program poszukiwania zatrudnienia, opracowany w trakcie dwustronnych ustaleń Uczestnik Projektu – doradca klienta. Dzięki opracowaniu IPD Uczestnik będzie znać cel i zakres wsparcia i akceptować ustaloną ścieżkę aktywizacji zawodowej, będzie też świadomy konieczności osobistego zaangażowania się w realizację ustalonych celów. Indywidualny Plan Działania zawiera: charakterystykę pomocy dla Uczestnika, zaplanowaną aktywność Uczestnika w kierunku zmian umożliwiających uzyskanie zatrudnienia, pisemny efekt ustaleń zawierający cele i alternatywy, działania i terminy ich realizacji. IPD podlegać będzie stałej weryfikacji i każdorazowej akceptacji Uczestnika.

3. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 160 osób (w tym 85 kobiet), 8h/os. To kluczowa usługa wsparcia Uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia. Pośrednicy pracy obok spotkań z Uczestnikami (pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu ofert pracy) będą pozyskiwać oferty pracy i przedstawiać je Uczestnikom (min. 1 oferta pracy na osobę), kontaktować się i organizować spotkania z pracodawcami, kojarzyć oferty pracy z konkretnymi Uczestnikami;

4. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 160 osób (w tym 85 kobiet), 4h/os. To wsparcie wspomagające proces poszukiwania pracy, praca nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego i dostosowania się do wymogów rynku pracy,

pomoc w trwałej zmianie postawy na aktywną ;

5. Grupowe poradnictwo zawodowe dla 80 osób (w tym 43 kobiet), 10h/10 osobową grupę. Realizowane będzie w postaci Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie prezentacji, dyskusji, scenki, studium przypadku w zakresie: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, mechanizmy rynku pracy, odpowiadanie na oferty pracy, zasady redagowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych budowanie sieci kontaktów. Celem Warsztatów jest zwiększenie samoświadomości Uczestników, min. poprzez poznanie mocnych stron zawodowych i osobistych, wzbudzenie motywacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Istotnym warunkiem zwiększenia motywacji do zmiany sytuacji na rynku pracy będzie umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami znajdującymi się w podobnej sytuacji;

6. Wsparcie motywacyjne psychologiczne dla 80 osób (w tym 43 kobiet), 10h/os.

O potrzebie realizacji wsparcia, decydować będzie doradca klienta/doradca zawodowy w sytuacji pojawienia się szczególnych przesłanek do odbycia przedmiotowego wsparcia (adnotacja w Indywidualnym Planie Działania), celem wzmocnienia motywacji i zwiększenia samooceny, wiary we własne możliwości, wsparcie procesu aktywizacji Uczestnika;

7. praca metodą trenera zatrudnienia wspieranego dla 40 osób (w tym 22 kobiet), 20h/os.

Dla osób mających największe problemy na rynku pracy (w szczególności: dla osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, opiekujących się osobami zależnymi, osoby 50+). Trener towarzyszyć będzie Uczestnikowi we wszystkich działaniach, co ma na celu wzmocnienie jego aktywności zawodowej w formie indywidualnych spotkań, coaching. Zakres: poznanie potencjału Uczestnika, jego sytuacji  połeczno – zawodowej, motywowanie i towarzyszenie Uczestnikowi w realizowanych działaniach, praca nad jego aktywnością, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i innymi instytucjami celem pozyskiwania miejsc pracy, wprowadzenie Uczestnika do pracodawcy, monitorowanie jego adaptacji w miejscu pracy.;

8. wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego – trenera pracy dla 5 osób (w tym 3 kobiet), 40h/os

Skierowane do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności . Trener Pracy towarzyszyć będzie Uczestnikowi w miejscu pracy i poza nim. Zakresem wsparcia jest: motywowanie i aktywizacja osoby z niepełnosprawnościami, zapewnienie jej wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i wypracowania profilu zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie poradnictwa. Celem wsparcia jest uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia przez Uczestnika.

9. szkolenia zawodowe dla 100 osób (w tym 53 kobiet), średnio 150 h dyd.(45 min.)/os.

Dobór Uczestników do udziału w szkoleniach odbywać się będzie w oparciu o predyspozycje i oczekiwania Uczestników, na podstawie Indywidualnego Planu Działania, pod warunkiem braku kwalifikacji lub kwalifikacji nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy. Tematyka szkoleń uwzględniać będzie potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, brane będzie pod uwagę bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na określone kwalifikacje/kompetencje (tj. aktualne oferty pracy i potrzeby pracodawców, z którymi kontakt będą nawiązywać pośrednicy pracy, Trenerzy Pracy oraz Trenerzy Zatrudnienia Wspieranego). Istotą tego wsparcia jest zaopatrzenie Uczestników w takie kwalifikacje, umiejętności i kompetencje, które są pożądane na rynku pracy i które umożliwią im podjęcie zatrudnienia. Szkolenia realizowane w projekcie prowadzić będą do uzyskania: funkcjonujących kwalifikacji lub ich części zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, kwalifikacji innych, pod warunkiem spełniania wymogów zawartych w opracowaniu „Podstawowe informacje MR dotyczące uzyskiwania kwalif. w ramach proj. EFS”. Warunkiem ukończenia szkol. będzie min. 80% obecności i pozytywny wynik testu końcowego – min. 70% poprawnych odpowiedzi. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy szkolenia otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 8,60 zł brutto za godzinę szkoleniową;

10. staże dla 140 osób (w tym 75 kobiet), średnio 4 miesiące/os. Dobór Uczestników kierowanych do odbycia staży oraz okres ich odbywania na podstawie opinii kadry, wspierającej Uczestników w powrocie do pracy (doradcy klienta, doradcy zaw., pośrednicy pracy, psycholodzy, Trenerzy Zatrudnienia Wspieranego, Trenerzy Pracy) – w szczególności będą to osoby bez doświadczenia. zawodowego, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50+, osoby z najwyższą motywacją do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (adnotacja w Indywidualnym Planie Działania). Doboru dokona kadra proj. (Koordynator, Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, doradca klienta). Staże będą trwały średnio 4 m-ce (min. 3m-ce, max. 5m-cy), w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i odbytej ścieżki wsparcia, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. Okres odbywania stażu jest optymalny, pozwalający na zdobycie przez Uczestników doświadczenia zawodowego oraz umożliwia zaprezentowanie się pracodawcy – co w efekcie zwiększy szansę na dalsze zatrudnienie. Przyjmuje się, iż osoby, które będą uczestniczyły w szkoleniach skorzystają z krótszego stażu z uwagi na fakt, iż zdobędą kwalifikacje/kompetencje, które znacznie uatrakcyjnią ich jako pracobiorców, poprzez zdobycie kwalifikacji/kompetencji pożądanych na rynku pracy. Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe w wysokości 1289,83 zł brutto za 4 miesięczny staż;

11. Dodatek relokacyjny dla 5 osób (w tym 3 kobiet), do 8 tys. zł. na osobę. W okresie od października do listopada 2018 roku wydawane będą wnioski o przyznanie dodatku relokacyjnego, podpisane będą stosowne umowy. Przyznanie i wypłacenie dodatków relokacyjnych nastąpi w grudniu 2018 roku. Z uwagi na konieczność monitorowania kwestii związanych z zatrudnieniem (zatrudnienie, inna praca zarobkowa – do 8m-cy, działalność gospodarcza – do 18m-cy) ta forma wsparcia dotyczyć może jedynie pierwszej tury naboru. Pięć osób podejmie zatrudnienie poza miejscem  zamieszkania (wsparcie możliwe w przypadku, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki:

– odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do stałego miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

– osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6m-cy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Wypłata wsparcia nastąpi po podpisaniu umów . Uczestnicy zostaną zobowiązani do dostarczenia (do wglądu) umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej/dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. Zatrudnienie należy podjąć w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania. Celem prawidłowego rozliczenia wsparcia Uczestnicy będą zobowiązani do udokumentowania:

– do 8 m-cy od dnia otrzymania dodatku relokacyjnego faktu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej
– do 14 m-cy od dnia otrzymania dodatku relokacyjnego faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12m-cy.
– 12 osób uczestniczących w szkoleniach, otrzyma zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
– 18 osób uczestniczących w stażach, otrzyma zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
– w ramach poszczególnych rodzajów wsparcia, przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w kwocie 10 zł dziennie.

Zastosowanie szerokiego spectrum wsparcia – „szytego na miarę” – umożliwi Uczestnikom podniesienie samooceny, zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, uzyskanie adekwatnych kwalifikacji/kompetencji i zdobycie/odświeżenie doświadczenia zawodowego, a w efekcie – przygotuje do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Każdy Uczestnik Projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszelkie formy pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Realizator Projektu w tym celu nawiązał szeroką współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w powiatach objętych wsparciem, niepublicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej oraz innymi podmiotami, które podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – celem zastosowania jak najbardziej skutecznego

wsparcia. tej grupy.

Planowane wsparcie będą miały ścisły związek z rzeczywistym zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, poprzez:

1. nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami;
2. uwzględnienie w projekcie specyfiki wewnątrzregionalnej (tj. zawodów deficytowych i nadwyżkowych),
3. efektywny i adekwatny do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu dobór aktywnych form wsparcia, które umożliwią im nabycie nowych lub aktualizację posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, nabycie doświadczenia zawodowego – i w konsekwencji – podjęcie zatrudnienia.

Efekty wsparcia

– min 48 osób odbywających szkolenia, zdobędzie adekwatne do potrzeb rynku pracy kwalifikacje;
– min 126 osób odbywających staże, zdobędzie/odświeży doświadczenie zawodowe;

W wyniku realizacji projektu zatrudnienie uzyska min:

– 13 osób w wieku 50 lat i więcej,
– 33 kobiety,
– 3 osoby z niepełnosprawnościami,
– 38 osób o niskich kwalifikacjach,
– 17 bezrobotnych mężczyzn, nie zakwalifikowanych do żadnej z w/w grup

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie :

– w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo), zamieszkujące na terenie powiatów : tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego oraz miasta Tarnów. Zamieszkanie rozumiane jest zgodnie z art. Kodeksu Cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie : 85 kobiet, 10 osób (w tym 6 kobiet z niepełnosprawnościami), 40 osób (w tym 22 kobiety) powyżej 50 roku życia, 100 osób (w tym 53 kobiety) o niskich kwalifikacjach, 20 osób (w tym 11 kobiet) opiekujących się osobą zależną, 30 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l. nie należące do w/w grup, 100 osób (w tym 53 kobiety) bezrobotnych. Wśród nich 30 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 16 kobiet) oraz 60 osób biernych zawodowo (w tym 32 kobiety).

W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w tym samym czasie uczestniczą w innym projekcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, o identycznych formach wsparcia.

W trakcie rekrutacji preferowane będą :

– kobiety – 10 pkt;
– osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt (orzeczenie do wglądu + oświadczenie);
– osoby w wieku 50 lat i więcej – 8 pkt;
– osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt (oświadczenie);
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie – Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza szkoła zawodowa. ISCED3) – 7 pkt (oświadczenie),
– osoby opiekujące się osobą zależną – 6 pkt (oświadczenie).

Punkty preferencyjne dla każdego kandydata sumują się.

Do udziału w Projekcie wybrane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo będą miały kobiety i osoby z niepełnosprawnościami, następnie decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów (do pobrania):

– Deklaracja przystąpienia do projektu (Ankieta rekrutacyjna);
– Oświadczenie o przetwarzaniu danych Uczestnika Projektu;
– Umowa uczestnika projektu;

– Wniosek o zwrot kosztów dojazdu;

– Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego;

– Oświadczenie o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;

– Regulamin rekrutacji;

W przypadku osób:

– z niepełnosprawnościami – orzeczenie do wglądu + oświadczenie;
– bezrobotnych – zaświadczenie z właściwego PUP o zarejestrowaniu lub oświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP,
– biernych zawodowo – oświadczenie,
– długotrwale bezrobotnych – oświadczenie,
– o niskich kwalifikacjach – oświadczenie,
– opiekujących się osobą zależną – oświadczenie

Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na skrzynkę e-mail krakow.zawodowe@norton.edu.pl , pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu, dostarczyć osobiście do Biura Projektu, lub Koordynatora na spotkaniu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej Centrum Szkoleniowego NORTON – www.norton.edu.pl, jak na również na spotkaniach rekrutacyjnych.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji zamieszczane będą na plakatach rekrutacyjnych dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych na terenach w/w powiatów.

Wartość projektu : 2,095,796.06 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 1,875,185.95zł

Kontakt:

Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, 31-534 Kraków, al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5, Tel. 12 427 28 39

Biuro Projektu: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Żabieńska 60a (godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 15.00-19.00, dodatkowy punkt obsługi Uczestników Projektu (Biuro Projektu) przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, Hotel CRISTAL PARK w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 2a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (godziny otwarcia: Wtorki 13-15; Środy 13-15; Piątki 13-15)

Rekrutacja : Tel. 502 318 985