W ramach zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert na wybór Wykonawców świadczących usługi w zakresie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach  Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Przedszkole na celujący!”, nr RPDS.10.0.101- 02-0037/19 na terenie powiatu wołowskiego – gmina Wołów.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Oferta

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące wykazu zrealizowanych szkoleń

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące wykazu zrealizowanych szkoleń