W ramach zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert na wybór Wykonawcy na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego (przeprowadzenie, ocenienie i wystawienie imiennych certyfikatów), dla max.792 Uczestników Projektu „Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego  –  Edycja 2” nr RPWP.08.02.00-30-0169/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez cale życie.

Szczegóły znajdują się z Załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Wzór umowy