W ramach Zapytania Ofertowego, zapraszamy do składania ofert na: wybór Wykonawcy/Wykonawców świadczącego usługi: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, trenera pracy – w ramach projektu pn.: „RAZEM możemy więcej! II” Nr RPMP.08.02.00-12-0147/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2.1 oferta IPD

Załącznik nr 2.2 oferta Indywidualne doradztwo zawodowe

Załącznik nr 2.3 oferta Pośrednik Pracy

Załącznik nr 2.4 oferta Grupowe Poradnictwo Zawodowe

Załącznik nr 2.5 oferta Psycholog

Załącznik nr 2.6 oferta TZ Wspieranego

Załącznik nr 2.7 oferta TP Z Wspomagane

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań