W  związku z zakończeniem postępowania  na   wybór Wykonawcy/Wykonawców  świadczącego  usługi : doradcy zawodowego , pośrednika pracy , psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, trenera pracy-  w ramach projektu pn.: „ RAZEM możemy więcej! II” Nr RPMP.08.02.00-12-0147/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, informuję, ze wpłynęły cztery oferty. Jako najkorzystniejsze wybrano ofertę  Agencji Pracy Natalia Sp. z o.o. w Części I, II, IV, V, VII,  i Firmy Doradctwa Personalnego w Części III i VI. W załączeniu znajduje się Protokół z wyboru Wykonawcy.

Protokół z wyboru Wykonawcy