W ramach zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert na: wybór Wykonawców świadczących usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników Projektu „RAZEM możemy więcej ! II” Nr RPMP.08.02.00-12-0147/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegóły znajdują się w Załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  Oferta

Załącznik nr 3  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  Oświadczenie dotyczące wykazu zrealizowanych szkoleń i gotowości do realizacji szkolenia

Załącznik nr 5  Wzór programu szkoleń

Załącznik nr 6  Uznawane kwalifikacje

Załącznik nr 7  Wzór umowy