PROJEKTY

AKTUALNE

Od 2004 roku specjalizujemy się w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Od 2016 realizujemy projekty dofinansowane w ramach nowej perspektywy 2016-2020. Tworzymy i realizujemy formy wsparcia dla dorosłych oraz różnorodne projekty edukacyjne dla szkół na obszarach słabych strukturalnie. Wsparcie obejmuje min. zajęcia z języka angielskiego, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, doradztwo zawodowo-edukacyjne oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej.

„RAZEM możemy więcej!”

Zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) do udziału w bezpłatnym projekcie „RAZEM możemy więcej!”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie Aktywizacja zawodowa, typ operacji A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” Nr RPDS.10.03.00-02-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd
Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Instytucja Pośrednicząca : Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób pracujących zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu
“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”
nr RPPM.05.05.00-22-0076/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt