“Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.”

nr RPOP.09.03.00-16-0021/16

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Realizator Projektu: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Celem głównym projektu jest podniesienie do września 2018 roku kompetencji w zakresie języka angielskiego 493 kobiet i 328 mężczyzn zamieszkałych w małych miejscowościach województwa opolskiego. Osiągnięcie celu poprawi sytuacje osób objętych projektem na rynku pracy i zwiększy udział mieszkańców małych miejscowości w kształceniu ustawicznym. Organizacja proponowanego wsparcia umożliwia realizację zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz przeciwdziałania różnorakim barierom w dostępie do samokształcenia.

Projekt zakłada:

 • bezpłatne uczestnictwo;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych możliwość zatrudnienia asystenta takiej osoby oraz przystosowanie pomieszczeń, w których są realizowane zajęcia, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • organizacji wsparcia uwzględnia specyficzne potrzeby grupy docelowej (zwiększona liczba godzin kursu, zasada formowania grup zbliżonych wiekowo, zastosowanie metod nauczania ułatwiających nabywanie umiejętności językowych);
 • dobór lokalizacji szkolenia zgodnie z zasadą miejsca najłatwiej dostępnego dla danej grupy.

Rekrutacja: odbywa się od lipca do września 2017 roku. Akcja informacyjno-promocyjna i rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenach powiatów : brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko- kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego oraz strzeleckiego. Powstanie 76 grup 12-osobowych.

Organizacja kursu: Wsparcie obejmuje 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 w standardzie ESOKJ. Zajęcia odbywać się będą na terenie w/w powiatów, w dni powszednie, 2 razy w tygodniu po 2 godz. dydaktyczne. Czas trwania zajęć około 11 miesięcy. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

The English Hub 1 opis kursu
The English Hub 2 opis kursu

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie : od 18 roku życia, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25) obszary województwa opolskiego (niżej wymienione gminy), chcące zwiększyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego.

– w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego – przebywające z zamiarem stałego pobytu na terenie jednej z niżej wymienionych gmin:

 • powiat brzeski gmina : Skarbimierz, Grodków , Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka;
 • powiat głubczycki gmina : Baborów , Branice, Głubczyce, Kietrz;
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski gmina: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Cerekiew, Reńska Wieś;
 • powiat kluczborski gmina Byczyna, Lasowice Wielkie, Wołczyn;
 • powiat krapkowicki gmina Gogolin, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice;
 • powiat namysłowski gmina Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków;
 • powiat nyski gmina Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów; Paczków, Pakosławice wiejska, Skoroszyce;
 • powiat oleski gmina Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice;
 • powiat opolski gmina Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów, Tułowice, Turawa;
 • powiat prudnicki gmina Biała, Głogówek, Lubrza;
 • powiat strzelecki gmina Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie;

Preferowane będą osoby:

 • o niskich kwalifikacjach – 3 pkt
 • z terenów wiejskich – 3 pkt
 • w wieku 50 lat i więcej – 2 pkt
 • kobiety – 2 pkt
 • osoby bezrobotne – 1 pkt

Punkty preferencyjne dla każdego kandydata sumują się.

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów:

 • Deklaracja przystąpienia do projektu (Ankieta rekrutacyjna);
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu;
 • Test kompetencyjny.

Poniżej zamieszczono dokumenty rekrutacyjne. Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na skrzynkę e-mail rekrutacja.opole@norton.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub siedziby CNJO NORTON, dostarczyć osobiści do Biura Projektu, lub koordynatorowi na spotkaniu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również na spotkaniach rekrutacyjnych.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji zamieszczane będą na afiszach rekrutacyjnych dostępnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenach w/w powiatów.

Rejestracji możesz dokonać z pomocą zamieszczonego formularza w formie elektronicznej.

Przed rejestracją sprawdź czy zamieszkujesz (przebywasz z zamiarem stałego pobytu) na terenie jednej z wyżej wymienionych gmin wyznaczonych do realizacji projektu.

W ramach Projektu wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 662 710,97 zł.

Kontakt:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
30-042 Kraków ul Kujawska 3a/2,
tel./fax (0 12) 427 28 39, , tel. kom. 507 026 403, 507 026 409.
Biuro Projektu : Świerczów, ul. Brzeska 28

Pliki do pobrania PDF i WORD (.doc):
Ankieta rekrutacyjna PDF
Ankieta rekrutacyjna WORD
Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF
Zaświadczenie o zatrudnieniu WORD
Oświadczenie uczestnika projektu PDF
Oświadczenie uczestnika projektu WORD
Oświadczenie osoby biernej zawodowo PDF
Oświadczenie osoby biernej zawodowo WORD
Umowa z uczestnikiem PDF
Umowa z uczestnikiem WORD
Regulamin projektu
Test kwalifikacyjny PDF
Test kwalifikacyjny WORD

————————————————————————————————-

SPOTKANIA REKRUTACYJNE

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt