“Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska”

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” Nr RPDS.10.03.00-02-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Realizator Projektu : Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Celem głównym projektu jest podniesienie do września 2018 roku o 1 poziom zgodny z ESOKJ kompetencji w zakresie języka angielskiego 551 kobiet i 236 mężczyzn w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach z powiatów o największej stopie bezrobocia w województwie i niskim stopniu zurbanizowania (powiatów wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego), przez co zmniejszona zostanie stwierdzona różnica w poziomie kompetencji językowych i szansach dostępu do kształcenia ustawicznego i w poziomie kompetencji językowych pomiędzy obszarami objętymi projektem a pozostałymi obszarami województwa dolnośląskiego.

Organizacja proponowanego wsparcia umożliwia realizację zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz przeciwdziałania różnorakim barierom w dostępie do samokształcenia. Organizacja zajęć zakłada wiele udogodnień , min.:

  • bezpłatne uczestnictwo;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych możliwość zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie pomieszczeń w których są realizowane zajęcia do niepełnosprawności;
  • organizacji wsparcia uwzględnia specyficzne potrzeby grupy docelowej (zwiększona liczba godzin kursu, zasada formowania grup zbliżonych wiekowo, zastosowanie metod nauczania ułatwiających nabywanie umiejętności językowych);
  • dobór lokalizacji szkolenia zgodnie z zasadą miejsca najłatwiej dostępnego dla danej grupy.

Rekrutacja: odbywa się od 1 października do 31 marca 2018 roku. Akcja informacyjno-promocyjna i rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenach powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego. Powstaną 82 grupy 12-osobowe (984 Uczestników Projektu).

Organizacja kursu: Wsparcie w ramach zadania obejmuje 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 w standardzie ESOKJ. Kurs organizowany będzie w każdym powiecie objętym projektem. Zajęcia odbywać się będą na terenie w/w powiatów, w dni powszednie, 2 razy w tygodniu po 3 godz. dydaktyczne. Czas trwania zajęć około 6-7 miesięcy. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie: od 18 roku życia, o niskich kwalifikacjach lub które ukończyły 50 rok życia, uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatów objętych projektem.

W trakcie rekrutacji preferowane będą osoby: które ukończyły 50 rok życia (3 pkt), o niskich kwalifikacjach (3 pkt), mieszkańcy terenów wiejskich (3 pkt), osoby bezrobotne zarejestrowane (2 pkt) oraz nieaktywne zawodowo (1 pkt), kobiety powracające do pracy po urodzeniu dziecka (2 pkt), kobiety (1 pkt).
Punkty preferencyjne dla każdego kandydata sumują się.

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów:

  • Deklaracja przystąpienia do projektu (Ankieta rekrutacyjna);
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu;
  • Test kompetencyjny;
  • Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli dotyczy);
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy).

Poniżej, zamieszczono dokumenty rekrutacyjne. Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na skrzynkę e-mail: rekrutacja.wroclaw@norton.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub siedziby CNJO NORTON I, dostarczyć osobiści do Biura Projektu, lub Koordynatorowi na spotkaniu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również na spotkaniach rekrutacyjnych.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji zamieszczane będą na afiszach rekrutacyjnych dostępnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenach w/w powiatów.

Pliki do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna
Deklaracja osoby biernej zawodowo
Oświadczenie uczestnika projektu
Test kwalifikacyjny
Regulamin projektu
Umowa z Uczestnikiem Projektu PDF
Umowa z Uczestnikiem Projektu DOC

Rejestracji możesz dokonać z pomocą zamieszczonego formularza w formie elektronicznej.

Przed rejestracją sprawdź czy zamieszkujesz (przebywasz z zamiarem stałego pobytu) na terenie jednej z wyżej wymienionych gmin wyznaczonych do realizacji projektu.

W ramach Projektu wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 665 606,96 zł.

Kontakt:
Biuro Projektu: Przyłęgów 21, 58-140 Jaworzyna Śląska<
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
30-042 Kraków, ul. Kujawska 3a/2,
tel./fax 12 427 28 39,

Rekrutacja:
507 026 403
690 51 33 61
502 31 89 85
531 59 63 52

SPOTKANIA REKRUTACYJNE

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt