“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”

 

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób pracujących zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu
“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”
nr RPPM.05.05.00-22-0076/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: Zarząd Województwa Pomorskiego
Realizator Projektu : Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Celem proponowanego wsparcia jest podniesienie kompetencji 840 uczestników (504 kobiet, 336 mężczyzn) w zakresie języka angielskiego, wpływających na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Projekt jest zgodny z zasada równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada:

 • w przypadku osób niepełnosprawnych możliwość zatrudnienia asystenta takiej osoby oraz przystosowanie pomieszczeń w których są realizowane zajęcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, transport uczestników do i z miejsca realizacja wsparcia;
 • organizację wsparcia uwzględniającą specyficzne potrzeby grupy docelowej (zwiększona liczba godzin kursu, zasada formowania grup zbliżonych wiekowo, zastosowanie metod nauczania ułatwiających nabywanie umiejętności językowych);
 • wsparcie dodatkowe: refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi na czas udziału w projekcie.

Rekrutacja:
odbywa się od czerwca 2017 roku. Akcja informacyjno-promocyjna i rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenach powiatów : bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego. Powstanie 70 grup 12-osobowych.

Organizacja kursu:
Wsparcie obejmuje 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 w standardzie ESOKJ. Zajęcia odbywać się będą na terenie w/w powiatów, w dni powszednie, 2 razy w tygodniu po 2 godz. dydaktyczne. Czas trwania zajęć około 11 miesięcy. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie:
pracujące, zamieszkujące* w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary województwa pomorskiego, chcące zwiększyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego. (* Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.),

Preferowane będą osoby:

 • z wykształceniem poniżej średniego – 2 pkt
 • z wykształceniem max. średnim – 1 pkt
 • z terenów wiejskich – 1 pkt
 • w wieku 50 lat i więcej – 1 pkt
 • kobiety – 1 pkt

Punkty preferencyjne dla każdego kandydata sumują się.

Lista dokumentów wymaganych podczas zapisów:

 • Deklaracja przystąpienia do projektu (Ankieta rekrutacyjna);
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu;
 • Test kompetencyjny

Wsparcie dodatkowe (refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi) udzielone zostanie 84 osobom, o najniższych dochodach na jednego członka rodziny, które złożą wniosek oraz następujące dokumenty:

 • oświadczenie o sprawowaniu opieki
 • oświadczenie o dochodach miesięcznych na członka rodziny
 • kopia umowy z zatrudnionym opiekunem
 • rachunek za zrealizowana opiekę

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej (Pliki do pbrania), w siedzibie CNJO NORTON w Krakowie, w Biurze Projektu, na spotkaniach rekrutacyjnych.

Wypełnioną dokumentację zgłoszeniową można przesłać elektronicznie na skrzynkę e-mail rekrutacja.pomorze@norton.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub siedziby CNJO NORTON, dostarczyć osobiści do Biura Projektu, lub koordynatorowi na spotkaniu rekrutacyjnym.

Rejestracji można dokonać z pomocą zamieszczonego formularza w formie elektronicznej na tej stronie (ZAREJESTRUJ SIĘ) wypełniając kwestionariusz i test kompetencyjny.
Informacje o miejscach i terminach rekrutacji zamieszczane będą na afiszach rekrutacyjnych dostępnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenach powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego.

W ramach Projektu wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 684 160,35 zł.

Kontakt: 
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
tel./fax (0 12) 427 28 39, www.norton.edu.pl
tel. kom. 507 430 864; 507 411 485
Biuro Projektu 83-212 Bobowo, ul. Spacerowa 3a.

Pliki do pobrania PDF i WORD:

Umowa dla uczestnika projektu (.doc)
Umowa dla uczestnika projektu (.pdf)
Test kwalifikacyjny (.doc)
Test kwalifikacyjny (.pdf)
Ankieta rekrutacyjna (.doc)
Ankieta rekrutacyjna (.pdf)
Oświadczenie do opieki nad osobami zależnymi (.doc)
Oświadczenie do opieki nad osobami zależnymi (.pdf)
Oświadczenie uczestnika projektu (.doc)
Oświadczenie uczestnika projektu (.pdf)
Regulamin projektu (.pdf)

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt