PROJEKTY I

SZKOLENIA

Kurs języka angielskiego w ramach projektu “Kierunek kariera” dofinansowanego ze środków UE

Dofinansowanie wynosi 87% i jest przyznawane w formie bonów szkoleniowych.
Wkład własny 13%

Pierwszy cykl szkoleń – styczeń 2018
Początek rekrutacji – listopad 2017
Realizacja – na terenie gmin województwa małopolskiego.

Kurs z języka angielskiego dla przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Max. dofinansowanie może wynosić do 80%.

  • Mając na uwadze fakt, że każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby w dziedzinie kompetencji językowych, właścicielom firm i ich pracownikom oferujemy indywidualne kursy „szyte na miarę”.
  • Ich program jest przygotowywany po przeprowadzeniu konsultacji z potencjalnym uczestnikiem kursu, mających na celu zdobycie informacji o jego potrzebach w dziedzinie nauki języka angielskiego.

“Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska.”

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska” Nr RPDS.10.03.00-02-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

“Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych).

Instytucja Pośrednicząca : Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gózd
Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

“Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Trzebinia.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220, Oś Proirytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Instytucja Pośrednicząca : Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Okres realizacji : od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób pracujących zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu
“Język angielski z certyfikatem dla mieszkańców małych miejscowości Pomorza.”
nr RPPM.05.05.00-22-0076/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

“Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.”

Zapraszamy na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu “Podnoszenie kompetencji językowych mieszkańców Opolszczyzny znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.” nr RPOP.09.03.00-16-0021/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Nieczytelny? Zmień tekst. captcha txt