Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
Zaprasza na

BEZPŁATNE: ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I DORADZTWA ZAWODOWO - EDUKACYJNEGO


dla uczniów Gimnazjów w Zespole Szkół w Goździe, Publicznego Gimnazjum w Małęczynie, Publicznego Gimnazjum w Grabowie n/Pilicą, Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Publicznego Gimnazjium w Parznicach, w ramach Projektu

"Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów gmin Gózd, Grabów n/Pilicą, Przytyk i Kowala" nr projektu POKL.09.01.02-14-120/12

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


realizowanego w Partnerstwie z Gminą Gózd, Gminą Grabów nad Pilicą , Gminą Przytyk , Gminą Kowala.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Wdrażająca:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Beneficjent - Lider:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 68.

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2013 do czerwca 2014 roku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
  • Zajęcia języka angielskiego (wyrównawcze i kółko językowe) dla uczniów klas I i II odbywać się będą 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 50 godzin w roku szkolnym.
  • Doradztwo zawodowo-edukacyjne dla wszystkich uczniów klas III w wymiarze: 4 godziny dydaktyczne warsztatów grupowych na klasę + 12 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych na klasę.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o najnowocześniejsze podręczniki z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy i certyfikaty uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:
Gimnazja w: Zespole Szkół w Goździe, Publiczne Gimnazjum w Małęczynie, Publiczne Gimnazjum w Grabowie n/Pilicą, Publiczne Gimnazjum w Przytyku, Publiczne Gimnazjium w Parznicach.

REKRUTACJA:
prowadzona będzie przez Opiekunów Szkolnych w szkołach wskazanych powyżej w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku.

ZASADY REKRUTACJI:
W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie Gimnazjów w Zespole Szkół w Goździe, Publicznego Gimnazjum w Małęczynie, Publicznego Gimnazjum w Grabowie n/Pilicą, Publicznego Gimnazjum w Przytyku, Publicznego Gimnazjium w Parznicach.
Kandydaci na Uczestników Projektu składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w Projekcie.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego.
  • Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.
dokumenty do pobrania

Więcej informacji w regulaminie projektu

Do udziału w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego zostaną zakwalifikowani uczniowie , którzy uzyskają najniższe wyniki na wstępnych testach kompetencyjnych.
Do udziału w zajęciach kółka języka angielskiego zostaną zakwalifikowani uczniowie , którzy uzyskają najwyższe wyniki na wstępnych testach kompetencyjnych.
Do zajęć z doradztwa zawodowo - edukacyjnego, przystąpią wszyscy uczniowie klas trzecich.

DATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
  • W sekretariatach szkół objętych Projektem
  • telefonicznie pod numerem 504 261 520
  • telefonicznie w Centrali CNJO NORTON I : 012 427 28 39 wew. 2,
  • osobiście w siedzibie CNJO NORTON I : ul. Żabiniec 68, 31-215 Kraków,
  • drogą elektroniczną pisząc na adres pokl@norton.edu.pl.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd