ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY
NA POZIOMIE ECDL CORE


dla osób dorosłych (od 18 do 64 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów : bieszczadzkiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, województwa podkarpackiego, w ramach projektu

"Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego" numer projektu WND-POKL.09.06.02-18-128/12

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent (Realizator Projektu):
Centrum Nauczania Języków Obcych "NORTON I" Piotr Robert Szmigiel

1. Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu komputerowym - 120 godzin dydaktycznych , kurs na poziomie ECDL CORE, obejmujący 7 (siedem) modułów umiejętności ICT (komputerowych) tj.
 • Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
 • Moduł 2 - Użytkowanie komputerów;
 • Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów;
 • Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne;
 • Moduł 5 - Bazy danych;
 • Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna;
 • Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i komunikacja,
kończący się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Okres trwania Projektu:
od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

Realizacja kursów:
październik 2013 - sierpień 2014 roku.

Miejsce realizacji kursów:
na terenach powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego kolbuszowskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuciego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, województwa podkarpackiego.

Rekrutacja:
odbywać się będzie od sierpnia do października 2013 roku, zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną e-mail: centrala@norton.edu.pl, faksem, pocztą, osobiście w Biurze Projektu, na spotkaniach rekrutacyjnych w miejscowościach na obszarze realizacji projektu na terenach powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, województwa podkarpackiego.

Zasady rekrutacji:
Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na obszarze województwa podkarpackiego, zamieszkujących na terenach powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, województwa podkarpackiego należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby które ukończyły 50 rok życia;
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;
Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie (1pkt), sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi (1pkt), z wykształceniem poniżej średniego (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c, (1pkt), deklarujące dochód netto poniżej 500 zł/m-c, (2pkt).

Zrekrutowanych zostanie:
 • 26 osób bezrobotnych,
 • 80 osób nieaktywnych zawodowo,
 • 422 osoby pracujące.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:
W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości obsługi komputera.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji będą zamieszczone na plakatach informacyjnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów.

Więcej informacji w regulaminie projektu.

Więcej informacji można uzyskać:
 • pod nr telefonu : 507 026 409 oraz 605 905 787
 • osobiście lub telefonicznie w Centrali CNJO NORTON I:
  tel 12 427 28 39 wew. 2, ul. Żabiniec 68, 31-215 Kraków,
 • drogą elektroniczną pisząc na adres centralal@norton.edu.pl
 • w Biurze Projektu - Łańcut, ul. Piłsudskiego 7 pokój nr 56

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd