ZAPRASZAMY


na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach z wykształceniem co najwyżej średnim, oraz osób w wieku 50 lat i więcej, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji z obszaru województwa w ramach projektu

"Podniesienie kompetencji mieszkańców małych miejscowości Wielkopolski w zakresie podstawowej znajomości języka angielskiego." nr RPWP.08.02.00-30-0010/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie

Instytucja organizująca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Realizator Projektu: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Celem głównym projektu jest podniesienie do sierpnia 2017 r. na terenach wiejskich i małych miejscowości Wielkopolski kompetencji w zakresie języka angielskiego 249 kobiet i 207 mężczyzn, o niskich kompetencjach, w tym 228 osób w wieku 50 lat i więcej. Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu języka angielskiego w wymiarze 240 godzin dydaktycznych. Zajęcia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Rekrutacja odbywa się w miesiącach luty - marzec 2016 roku. Akcja informacyjno-promocyjna i rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego, złotowskiego. Województwa wielkopolskiego. Powstanie 38 grup kursowych liczących po 12 osób.

Czas i miejsce realizacji kursów: od kwietnia 2016 do sierpnia 2017 roku, na terenie w/w powiatów.
Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie, w godzinach popołudniowych - 6h/tydzień, 2 lub 3 razy w tygodniu.
Osoby uprawnione do udziału w Projekcie
- w wieku od 25 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, LUB
- w wieku 50 lat i więcej,
które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego, złotowskiego, województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze.

Preferowane będą osoby (po 1 punkcie za cechę) z grupy 50+ , osoby z wykształceniem niższym niż średnie, z terenów wiejskich oraz osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi.

Organizacji wsparcia uwzględniać będzie specyficzne potrzeby grupy docelowej (zwiększona liczba godzin kursu, zasada formowania grup zbliżonych wiekowo, zastosowanie metod nauczania ułatwiających nabywanie umiejętności językowych).

Zrekrutowanych zostanie 456 osób ( w tym: 228 osób w wieku 50 lat i więcej, 91 bezrobotnych, 216 biernych zawodowo, 140 zatrudnionych), powstanie 38 grup 12- osobowych.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:
- Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu),
- zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego.

Wartość całkowita Projektu 1 962 926,21 PLN.,
w tym wkład Funduszy Europejskich 1 668 487,27 PLN


Kontakt:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, ul. Kujawska 3A/2, 30-042 Kraków ,
tel./fax 12 427 28 39, www.norton.edu.pl
tel. kom. tel. 502318985, 504261520,
mail zbigniew.ziolkowski@norton.edu.pl, jakub.jarosz@norton.edu.pl
Biuro Projektu : Gostyń ul. Ogrodowa 9/7

PLIKI DO POBRANIA:
Ankieta rekrutacyjna
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie uczestnika projektu
Test kwalifikacyjny
Regulamin projektu
Oświadczenie do opieki
Oświadczenie osoby biernej zawodowo
Harmonogram zajęć

Kontakt
ul. Kujawska 3A/2
30-042 Kraków

tel./faks 12 427 28 39
albo 12 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd