UWAGA!!! POSIADAMY JESZCZE ŚRODKI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA REFUNDACJĘ KOSZTU OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI


Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego


dla osób dorosłych (do18 do 64 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach gmin wiejskich , miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin : Skarbmierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś, powiatów : głubczyckiego , kluczborskiego, krapkowickiego, ,namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego województwa opolskiego, w ramach projektu

"Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego" nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych


Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Beneficjent (Realizator Projektu):
Centrum Nauczania Języków Obcych "NORTON I" Piotr Robert Szmigiel

Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.

Czas i miejsce realizacji projektu:
od 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2014 roku, na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa opolskiego.

Rekrutacja:
odbywać się będzie od sierpnia do października 2013 roku, na spotkaniach rekrutacyjnych w miejscowościach na obszarze realizacji projektu.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.) na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców, z terenów gmin: Skarbmierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś, powiatów : głuboczyckiego , kluczborskiego, krapkowickiego ,namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego, województwa opolskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • osoby które ukończyły 50 rok życia;
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;

Pliki do pobrania

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1500 zł/m-c.

W kursie NIE mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne!!!

Więcej informacji znajduje się w regulaminie projektu

Wsparcie dodatkowe:
24 uczestników projektu może otrzymać zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 PLN za godzinę szkolenia. Dokumenty dotyczące opieki.

Biuro projektu:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy
II piętro, pok. nr 35
ul. Szkolna 10
46-243 Bogacica

dyżury odbywają się w każdy piątek w godz. 14.00 - 18.00

Kontakt: tel. 507 026 403

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd