Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I

zaprasza na


BEZPŁATNE : ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH, MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO ORAZ DORADZTWA ZAWODOWO-EDUKACYJNEGO


dla uczniów Gimnazjów Opolszczyzny Gimnazjum w Świerczowie, Turawie, Rudnikach w ramach projektu:

"Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny"
nr proj POKL.09.01.02-16-032/13

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Beneficjent (Projektodawca, instytucja realizująca):
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I w Krakowie ul. Żabiniec 68.

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2014 do czerwca 2015 roku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
1. Zajęcia z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych
- 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 60 godzin w roku szkolnym.
2. Zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla klas III,
- 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 4 godziny zajęć grupowych i 12 godzin dydaktycznych indywidualnych konsultacji na klasę.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o najnowocześniejsze podręczniki z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy i certyfikaty uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:
Gimnazjum w Świerczowie, Turawie, Rudnikach

REKRUTACJA:
prowadzona będzie w szkołach wskazanych powyżej - od 1 sierpnia do 30 września 2014 roku.

ZASADY REKRUTACJI:
W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie Gimnazjum w Świerczowie, Turawie, Rudnikach

Do udziału w zajęciach wyrównawczych z z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych przystąpią uczniowie, którzy uzyskają najniższe wyniki na wstępnych testach kompetencyjnych.
Do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowo-edukacyjnego - wszyscy uczniowie klas III gimnazjów biorących udział w Projekcie.
Jedna osoba może brać udział w kilku zajęciach !!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ankieta rekrutacyjna

DATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
W sekretariatach szkół objętych Projektem
. Telefonicznie w w Centrali CNJO NORTON I : 012 427 28 39 wew. 2, ul. Żabiniec 68, 31-215 Kraków,
. drogą elektroniczną pisząc na adres pokl@norton.edu.pl
. w biurze projektu: Gimnazjum w Świerczowie, ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd