Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
zaprasza na

BEZPŁATNE: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH ORAZ DORADZTWO ZAWODOWO - EDUKACYJNE


dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Praszce, uczniów gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śląskim, uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, uczniów gimnazjum w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach, w ramach Projektu

"Wyrównywanie szans gimnazjalistów małych miejscowości Opolszczyzny"
nr projektu POKL.09.01.02-16-014/14

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Beneficjent:
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel
z siedzibą w Krakowie ul. Żabiniec 68.

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone będą w terminie od października 2014 do czerwca 2015 roku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych odbywać się będą 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 60 godzin w roku szkolnym.
Doradztwo zawodowo-edukacyjne dla wszystkich uczniów klas III w wymiarze: 4 godziny dydaktyczne warsztatów grupowych na klasę + 12 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych na klasę.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o najnowocześniejsze podręczniki z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy i certyfikaty uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:
Publiczne Gimnazjum w Praszce, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach.

REKRUTACJA:
prowadzona będzie przez Opiekunów Szkolnych w szkołach wskazanych powyżej w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2014 roku.

ZASADY REKRUTACJI:
Kandydaci na Uczestników Projektu składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w Projekcie.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego.
Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.
Do udziału w zajęciach wyrównawczych zostaną zakwalifikowani uczniowie , którzy uzyskają najniższe wyniki na wstępnych testach kompetencyjnych.
Do zajęć z doradztwa zawodowo - edukacyjnego, przystąpią wszyscy uczniowie klas trzecich.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ankieta rekrutacyjna

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
Biuro projektu: Publiczne Gimnazjum im. J.P. II, ul. Listopadowa 18, 46-320 Praszka
W sekretariatach szkół objętych Projektem
telefonicznie pod numerem 507 026 403
telefonicznie w Centrali CNJO NORTON I : 012 427 28 39 wew. 2
osobiście w siedzibie CNJO NORTON I : ul. Żabiniec 68, 31-215 Kraków
drogą elektroniczną pisząc na adres pokl@norton.edu.pl

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd