Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny

Spis treści

  1. Cele projektu
  2. Organizacja
  3. Regulamin rekrutacji

CELE PROJEKTU


Projekt "Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny" realizowany jest przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2012 do lipca 2014 roku

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 4 gimnazjów wiejskich w Świerczowie, Radłowie, Kamienniku i Bogacicy poprzez rozszerzenie oferty szkół o doradztwo zawodowe i zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem innowacyjnych metod opartych na treściach i urządzeniach multimedialnych, a także:

  • poprawa kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, humanistycznych).
  • poprawa umiejętności zdawania egzaminu w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych uczniów 4 szkół objętych projektem.
  • zwiększenie motywacji i aspiracji edukacyjnych uczniów.
  • rozwój umiejętności nauczycieli szkół objętych projektem w zakresie stosowania innowacyjnych metod opartych na treściach i urządzeniach multimedialnych.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA PROJEKTU


1.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych w wymiarze 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 60 godzin w roku szkolnym. Utworzonych zostanie 12 grup humanistycznych i 14matematyczno-przyrodniczych po 12 uczniów na grupę. Zajęcia z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oparte na podstawie programowej, prowadzone będą z wykorzystaniem materiałów multimedialnych "Multimedialna baza wiedzy" i nakierowane na techniki zdawania egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia uzupełniają lekcje przedmiotowe, poszerzając tematykę zajęć o filmy i animacje, nagrania, zdjęcia i ilustracje, trójwymiarowe prezentacje, interaktywne mapy i testy sprawdzające. Utworzonych zostanie 14 grup języka angielskiego i 4 grupy jezyka niemieckiego po 12 uczniów. Zajęcia językowe oparte są na oprogramowaniu multimedialnym zintegrowanym z podręcznikami i materiałach multimedialnych wchodzącymi w skład wyposażenia uczestników, co zwiększa atrakcyjność zajęć i motywację uczniów. Zajęcia prowadzone są pod kątem kształcenia umiejętności praktycznych mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy zajęć językowych z języka angielskiego i niemieckiego przystąpią do egzaminu próbnego i zewnętrznego egzaminu końcowego, otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy Toeic Bridge z języka angielskiego i Widaf basic z niemieckiego.

2.
Zajęcia dodatkowe - kółko językowe z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania opartych na materiałach multimedialnych - zajęcia 2-letnie, w grupach 12-osobowych, 2 x 45 min tygodniowo, 120 godzin w ciągu 2 lat. Utworzonych zostanie 6 grup z języka angielskiego i 4 grupy niemieckiego. Zajęcia mają rozwinąć umiejętności praktyczne - komunikacyjną funkcję języka z elementami kulturowymi i językoznawczymi. Uczniowie przystąpią do egzaminu próbnego i egzaminu końcowego, otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy: Toeic Bridge z języka angielskiego i Widaf basic z języka niemieckiego.

3.
Zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla wszystkich klas III szkół objętych projektem, 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 4 godziny zajęć grupowych i 12 godzin dydaktycznych indywidualnych konsultacji na klasę. Zajęcia odbędą się w modułach "Świat zawodów", "Rynek pracy, zawody przyszłości" oraz "Szkolne i pozaszkolne formy zdobywania kwalifikacji", konsultacje indywidualne w zakresie "Moje mocne strony", "Diagnoza predyspozycji zawodowych", "Tworzenie Indywidualnego Planu Kariery".

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd