Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
zaprasza na

BEZPŁATNE: ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, JĘZYKA ANGIELSKIEGO i WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, KÓŁKO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE I JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE

dla uczniów: Gimnazjum w ZS w Tucznej, Gimnazjum w ZPO w Leopoldowie, Gimnazjum Publicznego w Średniem Dużem, Gimnazjum w ZPO w Bobrownikach, Publicznego Gimnazjum w Michalowie, Gimnazjum w ZS w Sułowie i Gimnazjum Publicznego w ZSO w Chotyłowie w ramach projektu

"Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny"
Nr projektu POKL.09.01.02-06-185/12

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


realizowanego w Partnerstwie z
Gminą Tuczna, Gminą Sułów, Gminą Nielisz, Gminą Ryki i Gminą Piszczac

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Beneficjent (Projektodawca, instytucja realizująca):
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I w Krakowie ul. Żabiniec 68

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Zajęcia prowadzone będą w terminie od grudnia 2012 do sierpnia 2013 roku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - przeznaczone dla uczniów osiągających najniższe wyniki z poszczególnych przedmiotów lub wykazujących trudności w nauce
  1. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - uczniowie klas III, grupy 8 os. , 4 x 45 min/tydzień.
  2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - uczniowie klas I-III, grupy 8 os., 4 x 45 min/tydzień.
  3. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne - uczniowie z trudnościami w nauce, grupy 8 os., 2 x 45 min/tydzień.
KOŁKA- przeznaczone dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z poszczególnych przedmiotów
  1. Kółko matematyczno-przyrodnicze - uczniowie klas I i II grupy 8 os., 3 x 45 min/tydzień.
  2. Kólko języka angielskiego - uczniowie klas I i II, grupy 8 os., 3 x 45 min/tydzień.
DORADZTWO ZAWODOWE - przeznaczone dla wszystkich uczniów klas trzecich
  1. Uczniowie klas III, 4 godziny zajęć grupowych i 12 godzin konsultacji indywidualnych na klasę.
Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i dostęp do ćwiczeń i testów online), egzaminy i certyfikaty uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Gimnazjum w ZS w Tucznej, Gimnazjum w ZPO w Leopoldowie, Gimnazjum Publiczne w Średniem Dużem, Gimnazjum w ZPO w Bobrownikach, Publiczne Gimnazjum w Michalowie, Gimnazjum w ZS w Sułowie i Gimnazjum Publiczne w ZSO w Chotyłowie

REKRUTACJA

prowadzona będzie w szkołach wskazanych powyżej - w grudniu 2012 roku.

ZASADY REKRUTACJI

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie Gimnazjum w ZS w Tucznej, Gimnazjum w ZPO w Leopoldowie, Gimnazjum Publicznego w Średniem Dużem, Gimnazjum w ZPO w Bobrownikach, Publicznego Gimnazjum w Michalowie, Gimnazjum w ZS w Sułowie i Gimnazjum Publicznego w ZSO w Chotyłowie
Do udziału w zajęciach uczniowie zostaną zakwalifikowani na podstawie testów kwalifikacyjnych.
Jedna osoba może brać udział w kilku zajęciach!!!

Regulamin rekrutacji
Ankieta rekrutacyjna

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych zajęć, zasad i terminów rekrutacji dostępne są w INFORMATORZE PROJEKTU

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ

W sekretariatach szkół objętych Projektem
  • Telefonicznie pod numerem 507 026 415
  • Telefonicznie w Centrali CNJO NORTON I : 012 427 28 39
  • Osobiście w Biurze Projektu: Gimnazjum w Tucznej, Tuczna 3, gabinet pedagoga I piętro
  • Drogą elektroniczną pisząc na adres pokl@norton.edu.pl; zbigniew.ziolkowski@norton.edu.pl


Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd