Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
zaprasza na

BEZPŁATNY KURS ECDL Core (Komputerowy)

dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia , pracujących (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub bezrobotnych, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, wieruszowskiego,wieluńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego w ramach projektu:

"Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich subregionu sieradzkiego i piotrkowskiego"
WND-POKL.09.06.02-10-094/12

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych


CZAS REALIZACJI KURSÓW

od stycznia do czerwca 2013 roku

MIEJSCE REALIZACJI KURSÓW

na terenie powiatów : sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, wieruszowskiego,wieluńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia weekendowe, 2 razy w miesiącu po 6 godzin dziennie (4 dni)

REKRUTACJA

odbywać się będzie od listopada 2012 do stycznia 2013 roku, na spotkaniach rekrutacyjnych w miejscowościach na terenie realizacji projektu

ZASADY REKRUTACJI

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w kursie, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na terenach powiatów: sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, wieruszowskiego,wieluńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup:
  • osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
  • osoby w wieku 50+
  • zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w/w powiatów
Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c. W kursie NIE mogą uczestniczyć osoby prowadzace działalność gospodarczą!!! Więcej informacji w regulaminie projektu. UWAGA! od 18.04.2013r. zmieniono regulamin projektu.

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW
  • Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy- w przypadku osób pracujących
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy - w przypadku osób bezrobotnych
  • Oświadczenie - w przypadku osób nieaktywnych zawodowo
Pliki do pobrania

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości obsługi komputera

INFORMACJE O MIEJSCACH I TERMINACH REKRUTACJI

będą zamieszczone na plakatach informacyjnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów

WSPARCIE DODATKOWE

Dla 60 uczestników kursu przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 PLN za godzinę szkolenia

KONTAKT

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68
pokl@norton.edu.pl
tel. 507 026 415; 694 720 535; 507 026 409

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd