ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS ECDL Core (Komputerowy)


dla osób dorosłych (od 25 - 64 lat), z wykształceniem co najwyżej średnim, uczących się, pracujących na terenie województwa małopolskiego, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach wiejskich i/lub miastach do 50 tys. mieszkańców z obszarów powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, w ramach projektu

"Podnoszenie kompetencji ICT mieszkańców małych miejscowości Małopolski"
nr: WND-POKL.09.06.02-12-073/13
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie
9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych


Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu komputerowym (120 godzin). Kurs zgodny z sylabusem ECDL Core. Zajęcia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kompetencje.

Rekrutacja:
odbywać się będzie od stycznia do marca 2014 roku, w miejscowościach na terenie realizacji projektu.
!!! UWAGA !!! REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 30.04.2014r.

Czas realizacji kursów:
od marca do września 2014 roku.

Miejsce realizacji kursów:
na terenie powiatów : bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego.

Organizacja kursu:
Zajęcia weekendowe, 2 weekendy w miesiącu po 6 godzin dziennie.

Zasady rekrutacji:
Projekt jest skierowany do osób dorosłych (od 25 - 64 lat), z wykształceniem co najwyżej średnim, uczących się, pracujących na terenie województwa małopolskiego, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach wiejskich i/lub miastach do 50 tys. mieszkańców z obszarów powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego. Zrekrutowanych zostanie 600 osób (127 bezrobotnych, 214 nieaktywnych zawodowo, 259 zatrudnionych) do 50 grup 12 osobowych. Preferowane będą (1 pkt) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące tereny wiejskie, z wykształceniem poniżej średniego, z grupy wiekowej 50-64 lat, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c na członka rodziny, kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi. Więcej informacji w regulaminie projektu.


LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW:
  • Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu),
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
  • oświadczenia w przypadku osób nieaktywnych zawodowo.
PLIKI DO POBRANIA

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo:
  • Test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości obsługi komputera.

Informacje o miejscach i terminach rekrutacji:
będą zamieszczone na plakatach informacyjnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów

Kontakt:
Biuro projektu: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68, pokl@norton.edu.pl
tel. 507 026 415
tel. 783 988 409

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd