Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
zaprasza na kursy

JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWY NA POZIOMIE ECDL START

dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, w ramach projektu

"Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców małych miejscowości podregionu sosnowieckiego i częstochowskiego"
WND-POKL.09.06.02-24-069/12

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłychInstytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Beneficjent (Realizotor Projektu):
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel

Uczestnik projektu bierze udział w dwóch szkoleniach :
- języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo,
- komputerowym - 96 godzin dydaktycznych, kurs na poziomie ECDL Start, zajęcia w trybie weekendowym, dwa razy w miesiącu po 6 godzin

CZAS REALIZACJI KURSÓW

marzec 2013 do stycznia 2014 roku

MIEJSCE REALIZACJI KURSÓW

na terenach powiatów zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego

REKRUTACJA

odbywać się będzie od stycznia do marca 2013 roku, na spotkaniach rekrutacyjnych w miejscowościach na terenie realizacji projektu

ZASADY REKRUTACJI

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na terenach powiatów: zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, należących do jednej lub więcej z poniższych grup:
  • osoby które ukończyły 50 rok życia
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców z powyżej wskazanych powiatów
Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c. Więcej informacji w regulaminie projektu

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS ZAPISÓW
  • Ankieta rekrutacyjna (deklaracja przystąpienia do projektu)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu dla osób pracujących
Pliki do pobrania

W momencie rekrutacji kandydat na uczestnika wypełni dodatkowo: Test kompetencyjny umożliwiający określenie poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego i obsługi komputera.

INFORMACJE O MIEJSCACH I TERMINACH REKRUTACJI

będą zamieszczone na plakatach informacyjnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, szkołach publicznych oraz innych miejscach ogólnie dostępnych w miejscowościach na terenie realizacji kursów.

KONTAKT

Biuro Projektu - Gliwice, ul. Bohaterów Getta 9
tel. 507 026 408 i 605 905 787

Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I
31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68
centrala@norton.edu.pl

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd