Informacje dodatkowe

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Organizacja
 3. Regulamin

CELE PROJEKTU

Projekt„Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego”jest realizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I w okresie od kwietnia 2011 roku do marca 2012 roku.

Celem Projektu jest wzrost kwalifikacji pracowniczych mieszkańców województwa łódzkiego, którzy ukończyli 18 rok życia , polegający na zdobyciu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem językowym TOEIC/TOEIC BRIDGE , oraz umiejętności obsługi aplikacji komputerowych powszechnie stosowanych w sytuacjach zawodowych.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


ORGANIZACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU


Kursy języka angielskiego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego” jest organizowany i prowadzony przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.

Kursy realizowane są na terenie powiatów : wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, i piotrkowskiego województwa łódzkiego.

Uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego . Zajęcia prowadzone będą w terminie od maja 2011 r. do lutego 2012 r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Język angielski: 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa). Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC/TOEIC BRIDGE .


Grupy kursowe liczą średnio po 12 osób.


Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video), egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.
ORGANIZACJA KURSU KOMPUTEROWEGO – OBSŁUGA APLIKACJI BIUROWYCH


Kurs komputerowy w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego” jest organizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.


Kurs realizowany jest na terenie powiatów : wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego i piotrkowskiego województwa łódzkiego.

.

Uczestnik bierze udział w 48 godzinach dydaktycznych kursu komputerowego . Zajęcia będą prowadzone w okresie realizacji kursów od maja 2011 r. do lutego 2012 r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Kurs komputerowy : około 8 spotkań ( 48 godzin dydaktycznych po godzinach pracy) . Kurs – Obsługa aplikacji biurowych – arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, tworzenie prezentacji, obróbka graficzna i multimediów, podstawy administracji stroną internetową, archiwizacja danych, konserwacja systemu operacyjnego.

Kurs obsługi zwiększy skuteczność wykorzystania nowoczesnych aplikacji i technologii IT w miejscu pracy. Uczestnictwo w kursie pozwoli beneficjentom na swobodne korzystanie z najczęściej stosowanych programów biurowych i z możliwości komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych sieci Internet.

Uwaga ! Program kursu zostanie dostosowany do potrzeb uczestników. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów zostanie ustalona po wstępnym określeniu poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.


Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.


Regulamin projektu


Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego” Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki.

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

1.Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji pracujących mieszkańców województwa łódzkiego” realizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Żabiniec 68.

2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VIII, Działanie 8.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

3.Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia 2011 do marca 2012 r.

4.Oferowana formy wsparcia w ramach projektu:

- Szkolenie „Język angielski w pracy-certyfikat TOEIC” oraz

-Szkolenie „Obsługa aplikacji biurowych”

5.Udział w oferowanych formach wsparcia jest BEZPŁATNY, pokrywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

6.Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w momencie rekrutacji ukończyły 18 rok życia, są zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego

(Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.)

lub pracujące na terenach powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, i piotrkowskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

7. W kursie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą.


§2 Definicje

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał ludzki

Beneficjent- podmiot realizujący projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu - Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 68

Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestnicy projektu)- osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.

Obszar (teren) wiejski - należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.II. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych zawarte w §1, pkt. 6 i dostarczyły dokumenty określone w regulaminie.

2.Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans.

3. Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy , w ramach przedsiębiorstwa mogą stanowić maksymalne 20% uczestników projektu.

4. Ankieta rekrutacyjna oraz wzory formularzy są dostępne w Biurze Projektu, u Koordynatorów Terenowych oraz na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl.

§4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu i trwa w okresie : kwiecień - maj 2011 na całym obszarze realizacji projektu, tzn. na terenach powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego i piotrkowskiego.

2 .Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie drogą pocztową na adres biura projektu, lub bezpośrednio na spotkaniach rekrutacyjnych , składając komplet dokumentów rekrutacyjnych :

-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu,

-kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

-ankietę rekrutacyjną z deklaracją przystąpienia do projektu,

- test kwalifikacyjny określający poziom zaawansowania i umiejętności ,

- osoby zainteresowane refundacją kosztów opieki nad osobami zależnymi składają dodatkowo oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz oświadczenie o opiece nad osobą zależną i niezbędności ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem osoby do sprawowania tej opieki podczas uczestnictwa w zajęciach.


 1. Etapy rekrutacji :

  1. ocena spełniania kryteriów określonych w § 1 pkt 6,

  2. utworzenie list kandydatów kwalifikujących się do udziału w projekcie, z podziałem na poszczególne grupy kursowe ,

  3. przyznanie poszczególnym kandydatom punktów preferencyjnych i uszeregowanie list kandydatów według przyznanych punktów preferencyjnych,

  4. utworzenie list podstawowych grup kursowych i list rezerwowych,

  5. poinformowanie zgłoszonych kandydatów o zakwalifikowaniu do grupy kursowej z podaniem terminu i miejsca spotkania organizacyjnego, umieszczeniu na liście rezerwowej lub odrzuceniu kandydatury z powodu niespełniania kryteriów dostępu. Kandydaci zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

``

 1. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów.

 2. Preferowane są osoby :

  1. zamieszkujące tereny wiejskie (zgodnie z bazą danych TERYT prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny);

  2. zamieszkujące miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców;

  3. posiadające wykształcenie co najwyżej średnie;

  4. lub niższe;

  5. powyżej 50 roku życia;

  6. powyżej 45 roku życia. 1. Za spełnienie warunków oznaczonych literami b, c i f osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie otrzymuje po jednym punkcie za każdy spełniony warunek, za spełnienie warunków oznaczonych literami a , d i e po dwa punkty.

W razie uzyskania równej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Do projektu zostanie zakwalifikowanych : 288 osób ( 24 grupy szkoleniowe średnio po 12 osób) – w tym co najmniej 55 osób, które ukończyły 50 rok życia i 150 osób z terenów wiejskich ( TERYT ). W obrębie powyższych grup uczestników , o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń , następnie spójność grupy - możliwość utworzenia grupy na podobnym poziomie zaawansowania .

9. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi w przypadku osób zakwalifikowanych do projektu. W pozostałych przypadkach dokumenty zwracane są w biurze projektu do dnia 30 czerwca 2011 roku, a po tej dacie niszczone.


10. Informacje o miejscach i datach spotkań rekrutacyjnych zamieszczone będą w materiałach promocyjnych rozprowadzanych na terenie realizacji projektu oraz pod

nr tel. 507 026 403 i 507 026 420 .

11. Uczestnik bierze udział szkoleniu językowym i komputerowym.

12. Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od daty zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy, podany zostanie termin i miejsce pierwszego spotkania szkoleniowego.

13Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

14. W miejsce osoby rezygnującej, może przystąpić do projektu pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej.


§5 Organizacja szkoleń

1. Program szkolenia obejmuje: -120 godziny kurs ”Język angielski w pracy-certyfikat Toeic + 48 godzinny kurs „Obsługa aplikacji biurowych

2. Zajęcia odbywać się będą :

- 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne - szkolenie językowe , w okresie od maja 2011 do lutego 2012 roku,

- około 8 spotkań – szkolenie komputerowe, w okresie od maja 2011 do lutego 2012 roku.

3 .W pierwszym dniu zajęć zostanie podany szczegółowy harmonogram oraz czas trwania zajęć w danej grupie, program, nazwisko prowadzącego, oraz nazwisko Koordynatora Terenowego odpowiedzialnego za organizację i sprawny przebieg szkolenia.

4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów.

5. Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego.

6. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

7 .Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów szkoleniowych.

8. Szkolenie z języka angielskiego kończy się egzaminem na międzynarodowy certyfikat językowy Toeic/Toeic Bridge, w zależności od poziomu zaawansowania .

9. Szkolenie komputerowe kończy się testem końcowym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającym udział w szkoleniu.

10. Przystąpienie do egzaminu jak i testu końcowego jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia.

§ 6 Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest każdorazowo potwierdzany własnoręcznym podpisem przez Uczestnika szkolenia na liście obecności.

2. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

3.Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku:

a. przedstawienia fałszywego oświadczenia lub dokumentu w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego.

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.

c. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa .


§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej.

 2. Rezygnacja przez uczestnika z udziału w szkoleniu po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić tylko i wyłącznie z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn. Osoba rezygnująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Koordynatora terenowego i przesłać do biura projektu w Krakowie oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

 3. Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi możliwa jest jedynie w przypadku rezygnacji z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn. Osoba ubiegająca się o refundację w przypadku wyżej wymienionym , zobowiązana jest do przekazania do biura projektu pisma wskazującego przyczyny rezygnacji wraz z dokumentami potwierdzającymi te przyczyny .


§ 8 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych

 1. Beneficjenci ostateczni są zobowiązani do wypełnienia danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, które są podstawą sprawozdawczości w ramach POKL.

 2. Beneficjenci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następujących w trakcie uczestnictwa w projekcie

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych na początku jak i na końcu realizacji projektu, dostarczonych przez Koordynatora Terenowego działającego w imieniu Beneficjenta.

§ 9 Wsparcie dodatkowe. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.


 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Osoba zależna to w szczególności osoba, wymagająca ze względu na stan

zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub

powinowactwem z uczestnikiem szkolenia lub pozostajaca z nim we

wspólnym gospodarstwie domowym.


 1. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi , dotyczy opieki sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu (potwierdzonego na listach obecności ).

 2. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów opieki w wysokości 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia dla 43 uczestników Projektu . Bez względu na ilość osób podlegających opiece u danego uczestnika projektu , zwrot wynosi 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia.

 3. Wysokość zwrotu w przypadku udziału we wszystkich godzinach szkoleniowych kursu wynosi 1344 PLN (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery).

 4. Osoby zainteresowane zwrotem kosztów opieki nad osobami zależnymi, zobowiązane są do dołączenia do dokumentów rekrutacyjnych Oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny , oraz Oświadczenia o opiece nad osobą zależną i niezbędności ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem osoby do sprawowania tej opieki podczas uczestnictwa w zajęciach.

 5. Druki oświadczeń będą dostępne na stronie internetowej realizatora projektu, oraz na spotkaniach rekrutacyjnych.

 6. Do uzyskania wsparcia (zwrotu) zakwalifikowane będą osoby o najniższych dochodach przypadających na jednego członka rodziny, o czym będą one niezwłocznie poinformowane. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w okresie rekrutacji do projektu.

 7. Koszty opieki zostaną refundowane pod warunkiem dostarczenia do biura projektu: a) Oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, b) Oświadczenia o opiece nad osobą zależną i niezbędności ponoszenia kosztów związanych z wynajęciem osoby do sprawowania tej opieki podczas uczestnictwa w zajęciach, c) umowy zawartej z opiekunem , (umowę należy zawrzeć przed rozpoczęciem udziału w kursie, z uwagi na fakt, że refundacja obejmuje wyłącznie okres objęty umową), d) rachunku wystawionego na zakończenie sprawowania opieki przez opiekuna , e) przelewu bankowego na rachunek opiekuna lub potwierdzenia odbioru gotówki przez opiekuna, f) dokumentów potwierdzających uiszczenie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z dochodem osiągniętym z tytułu zawartej umowy na opiekę, g) dokumenty o których mowa w pkt. c, d, e, f, należy dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu wykonywania umowy opieki. 1. Zwrotu kosztu opieki nad osobami zależnymi realizator projektu dokona na zakończenie projektu, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika szkolenia w Oświadczeniu o dochodach przypadających na jednego członka rodziny .


§10 Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu . Zmiany wiążą uczestników Projektu po opublikowaniu ich na stronie internetowej projektu – www.norton.edu.pl .

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1kwietnia 2011 roku.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd