ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KURSY:
JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWY ZGODNY Z SYLABUSEM ECDL START


dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych powadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenach powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego.

Projekt "Podnoszenie kwalifikacji językowych i ICT mieszkańców powiatów obejmujących obszary słabe strukturalnie" nr WND-POKL.09.06.02-22-159/12,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Uczestnik projektu może uczestniczyć w szkoleniach :
- języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych,
lub
- komputerowym - 120 godzin dydaktycznych, kurs zgodny z sylabusem ECDL Core.

Czas i miejsce realizacji projektu: od 1 marca 2013 do 31 kwietnia 2014 roku, na terenie powiatów : bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, zamieszkałych w rozumieniu kodeksu cywilnego (Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.), na terenach powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, należących do jednej z poniższych grup:
  • powracające oraz wchodące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;
  • osoby które ukończyły 50 rok życia;
Preferowane będą osoby zamieszkałe w gminach wiejskich, w wieku powyżej 50 lat, sprawujące opiekę nad dziećmi/ osobami zależnymi, z wykształceniem średnim lub niższyn, deklarujące dochód netto poniżej 1000 zł/m-c.

W kursie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzace działalność gospodarczą !!!

Pliki do pobrania

Kontakt: tel. 507-430-864, 507-026-408

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd