Eugeniusz: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego

Spis treści

  1. Cele projektu
  2. Organizacja

CELE PROJEKTU


Projekt "Eugeniusz: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego" jest realizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2011 do lipca 2013 roku.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów w małych miejscowościach województwa dolnośląskiego poprzez realizację programów rozwojowych obejmujących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i modernizację bazy środków dydaktycznych.
Do celów szczegółowych należą:

  • zwiększenie motywacji najsłabszych uczniów szkół objętych projektem i wyposażenie ich w umiejętności i techniki zdobywania wiedzy poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym
  • poprawa umiejętności przedmiotowych uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi w zakresie języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych lub humanistycznych poprzez ich udział w 1- lub 2-letnich zajęciach wyrównawczych
  • rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów objętych zajęciami dodatkowymi w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i ICT
  • poszerzenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej 6 szkół objętych projektem o nowoczesny, interaktywny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz poprawa umiejętności kadry szkół w jego stosowaniu w procesie dydaktycznym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA PROJEKTU


1.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, i języka angielskiego w wymiarze 2 x w tygodniu po 45 min. łącznie 60 godzin w roku szkolnym + warsztaty psychologiczno-pedagogiczne 1 x 45 min na tydzień (łącznie 20 godzin rocznie na grupę)
Zajęcia odbywać się będą w grupach do 8 uczniów; utworzonych zostanie 20 grup 1-rocznych i 10 2-letnich z języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i multimedialnego oprogramowania do podręczników, co zwiększy atrakcyjność zajęć i motywację uczniów do rozwijania praktycznych umiejętności językowych. Wszyscy kończący udział w zadaniu przystąpią do egzaminu zewnetrznego i otrzymają certyfikat Toeic Bridge.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych obejmą 36 grup 1-rocznych i będą przeprowadzone z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i praktycznych pomocy dydaktycznych.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych obejmą 13 grup 1-rocznych.
Wszystkie grupy uczestniczą w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych, których program obejmuje nabywanie umiejętności i strategii efektywnego uczenia się, sposoby poszerzania pamięci koncentracji uwagi, elementy zarządzania czasem, kształtowanie nawyków systematyczności w procesie nabywania wiedzy i treningi twórczego myślenia.

2.
2-letnie kółka języka angielskiego, niemieckiego i kółko ICT w grupach 8-osobowych, 2 x w tygodniu po 45 min (60 godz rocznie, 120 godzin w ciągu 2 lat szkolnych)
Zajęcia językowe oparte są na oprogramowaniu multimedialnym zintegrowanym z podręcznikami i materiałach multimedialnych wchodzącymi w skład wyposażenia uczestników, co zwiększa atrakcyjność zajęć i motywację uczniów. Zajęcia prowadzone są pod kątem kształcenia umiejętności praktycznych mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy zajęć językowych z języka angielskiego i niemieckiego przystąpią do egzaminu próbnego i zewnętrznego egzaminu końcowego, otrzymają międzynarodowy certyfikat językowy Toeic Bridge z języka angielskiego i Widaf basic z niemieckiego.
Zajęcia kółka ICT koncentrują się wokół poszerzania i pogłębiania wiedzy o technologii informacyjnej, a także utrwalania umiejętności informatycznych wcześniej nabytych i wykorzystywania ich w życiu codziennym.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd