Eugeniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego

Spis treści

  1. Cele projektu
  2. Organizacja
  3. Regulamin

CELE PROJEKTU


Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych 7 szkół objętych projektem w zakresie zmniejszania do końca roku szkolnego 2010/2011 różnic w szansach edukacyjnych i dostępie do poszerzonej oferty językowej oraz nowoczesnych i skutecznych środków i materiałów dydaktycznych uczniów z terenów wiejskich. Cele szczegółowe: a)poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie języka angielskiego o nowoczesne metody nauczania i materiały/ środki dydaktyczne; b) podniesienie umiejętności kadry nauczycielskiej tych szkół w zakresie z korzystania z nowoczesnych metod i środków dydaktycznych; c)Objęcie dodatkowa opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów słabo radzących sobie z nauką języka; d)Zwiększenie w gimnazjach objętych projektem w roku szkolnym 2010/2011 liczby zajęć z języka angielskiego podwyższających umiejętności językowe i w zakresie technik zdawania językowej części egzaminu gimnazjalnego; e) podwyższenie w/w gimnazjach oceny średniej z językowej części egzaminu gimnazjalnego.ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia z języka angielskiego.

- w zajęciach z języka angielskiego udział biorą uczniowie wszystkich klas w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin konsultacji indywidualnych na klasę w roku szkolnym. Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I i II kończą się egzaminem na międzynarodowy certyfikat TOEIC.

Zajęcia w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

-w ramach zajęć w każdej szkole powstaną dwie grupy po 14 osób, po jednej dla uczniów klas II i III , program obejmie warsztaty prowadzone przez psychologów lub pedagogów przeznaczone dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych w zakresie metod efektywnego uczenia się , sposobów poszerzania pamięci, koncentracji uwagi, strategii uczenia się, elementów zarządzania czasem oraz kształtowania nawyków systematyczności, treningów twórczego myślenia – zajęcia grupowe 15 godzin w roku szkolnym i 10 godzin konsultacji indywidualnych na grupę w roku szkolnym.

Zasady rekrutacji.

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie w Czarnożyłach, Ostrówku, Sokolnikach, Walichnowach, Czastarach, Pątnowie , Białej.

Do udziału w zajęciach uczniowie kwalifikują się na podstawie:

1.Zajęcia z języka angielskiego- udział biorą uczniowie wszystkich klas.

2.Zajęcia w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego- uczniowie przejawiający trudności w nauce języka angielskiego wytypowani przez opiekunów szkolnych i nauczycieli.REGULAMIN REKRUTACJI

Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu

Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego”

Nr WND-POKL.09.01.02-10-282/09

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiObjaśnienia skrótów i używanych terminów:

Beneficjent Ostateczny (BO) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się będzie wśród uczniów gimnazjów obszarów wiejskich powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego w gimnazjum w Czarnożyłach , Ostrówku, Sokolnikach, Walichnowach, Czastarach, Pątnowie, Białej.

1.Rekrutacja odbywać się będzie w punktach rekrutacyjnych w dni powszednie w godzinach pracy szkół wyznaczonych do realizacji projektu :

- Zajęcia z języka angielskiego , przeznaczone są dla uczniów wszystkich klas.

- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

15 godzin warsztatów grupowych i 10 godzin konsultacji indywidualnych na grupę w roku szkolnym. Prowadzone przez psychologów lub pedagogów w zakresie metod efektywnego uczenia się, sposobów poszerzania pamięci, koncentracji uwagi, strategii uczenia się, zarządzania czasem, kształtowania nawyków systematyczności, treningów twórczego myślenia . Przeznaczone będą dla uczniów klas II i III . W każdej szkole powstanę dwie 14 - to osobowe grupy . Jedna złożona z uczniów klas II i jedna z uczniów klas III.

W zajęciach wezmą udział uczniowie wytypowani przez opiekunów szkolnych i nauczycieli języka angielskiego przejawiający trudności w nauce języka angielskiego.

2.Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami szkolenia) mogą być uczniowie gimnazjów wyznaczonych do realizacji projektu tj. gimnazjum w : Czarnożyłach , Ostrówku, Sokolnikach, Walichnowach, Czastarach, Pątnowie, Białej.

3. Uczniowie biorące udział w Projekcie składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia (Beneficjenta Ostatecznego) :

a. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w Projekcie .

b. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego.

c. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.

4.Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych.

  1. Zapisy prowadzą osobiście Opiekunowie Szkolni i Koordynatorzy Terenowi – pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem.

  2. W momencie złożenia kompletu dokumentów kandydat staje się uczestnikiem projektu.

  3. W przypadku wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych (z kompletem dokumentów) , listy rekrutacyjne zostaną zamknięte , pozostali chętni zostaną wpisani na listy rezerwowe . W przypadku rezygnacji BO z listy podstawowej , w jego miejsce przystępuje do projektu pierwszy w kolejności kandydat z listy rezerwowej.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd