Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Organizacja
 3. Regulamin

CELE PROJEKTUProjekt „Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska”

realizowany jest przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2010 do czerwca 2012 roku.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są na terenie powiatu częstochowskiego, lubienieckiego i zawierciańskiego dla gimnazjalistów szkół w w Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Kochanowicach, Lisowie, Kruszynie, Lelowie, Lubecku, Łagiewnikach Wielkich, Irządzach i Włodowicach .

Celem projektu jest stworzenie do lipca 2012 roku warunków równych szans edukacyjnych gimnazjalistów napotykających na na bariery o charakterze geograficznym – uczniów 10 w/w gimnazjów z terenów wiejskich Śląska poprzez realizację 2 – letnich programów rozwojowych szkól, nakierowanych na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół , w szczególności w zakresie :

a. rozwinięcia umiejętności kluczowych (językowych , matematycznych),

b. poprawienia wyników egzaminu gimnazjalnego w części językowej i matematyczno

przyrodniczej,

c. poprawienia średniej z egzaminu gimnazjalnego w szkołach objętych projektem,

d. rozszerzenia oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno

zawodowym,

e. podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół uczestniczących w projekcie dzięki wprowadzeniu

nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych.ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTUJęzykowe zajęcia wyrównawcze

(60 godzin dydaktycznych na rok szkolny )


W ramach projektu w każdej szkole wdrożony zostanie system nauczania języka angielskiego przy pomocy tablic interaktywnych. Zajęcia prowadzone będą w systemie kursu interaktywnego. Tablice interaktywne z oprogramowaniem podręcznika w formie multimedialnej sprzężone będą z materiałami dydaktycznymi, w które wyposażeni będą uczniowie ( podręcznik i książka ćwiczeń, płyta DVD z materiałami audio i video, płyta CD ze materiałem do słuchowej części ćwiczeń). Oprogramowanie językowe w połączeniu z tablicą interaktywną to narzędzie angażujące zarówno wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków, które pozwala im uczyć się języka w najbardziej efektywny dla każdego sposób – skupia uwagę uczniów i angażuje ich w lekcję poprzez wspólne rozwiązywanie interaktywnych ćwiczeń, ułatwia zrozumienie tekstu słuchanego poprzez śledzenie zapisu nagrania, wielokrotne powtarzanie dowolnych fragmentów oraz możliwość podkreślania zdań, fraz lub słów sprawiających im szczególne trudności, odtwarza filmy wideo, uatrakcyjnia prezentacje nowego słownictwa poprzez powiększanie obrazków z podręcznika, robienie notatek, dopisywanie polskich tłumaczeń.


Interaktywny kurs językowy dla gimnazjów, zaznajamia gimnazjalistów ze strukturą egzaminu oraz typowymi zadaniami egzaminacyjnymi. Zgodność tematyki kursu z katalogiem tematów egzaminacyjnych pozwala nastolatkom opanować słownictwo testowane na egzaminie. Testy egzaminacyjne zamieszczone na Test Master CD-ROM-ie przybliżają gimnazjalistom formę egzaminu. Ponadto, interaktywny kurs zapewnia wszechstronny rozwój i poczucie postępów w nauce: zintegrowane słownictwo, gramatyka oraz sprawności językowe rozwijają kompetencję komunikacyjną uczniów. W ramach językowych zajęć wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli szkolnych zrealizowane zostaną warsztaty grupowe, BO uczestniczyć będą w 60 godzinach rocznie dodatkowych językowych zajęć wyrównawczych (2 x w tygodniu po 1 h).


Na zakończenie udziału w zajęciach przystąpią do egzaminu zewnętrznego na międzynarodowy certyfikat językowy TOEIC.

W ramach projektu powstanie 11 grup 12 osobowych utworzonych z uczniów klas I w 1. roku szkolnym projektu uczestniczyć oni będą w trybie 2-letnim zajęć (60 h jęz. zajęć wyrównawczych x 2 lata szkolne). Uczniowie klas II w pierwszym roku szkolnym projektu (10 grup) i klas I w drugim roku szkolnym (11 grup) uczestniczyć będą w 1-rocznym trybie zajęć wg powyższego schematu.

Kompleksowość działań zapewnia znaczne zbliżenie wymiaru zajęć, poziomu wiedzy i umiejętności BO do ich rówieśników w gimnazjach miejskich. Nowoczesne programy nauczania, wsparte najnowszymi metodami i materiałami dydaktycznymi, przyczynią się do znacznego zwiększenia atrakcyjności i skuteczności zajęć, trwale wzbogacając środki dydaktyczne i metody nauczania w gimnazjach objętych projektem. Przystąpienie do egzaminu zewnętrznego zweryfikuje ich gotowość do zdawania egzaminu gimnazjalnego.Średnio na szkołę przypada 1 grupa (12 osobowa) złożona z uczniów klas I i 1 grupa (12 osobowa) złożona z uczniów klas II.Zajęcia wyrównawcze z matematyki

50 godzin dydaktycznych rocznie

W ramach tego zadania 10 grup 12 osobowych w pierwszym roku szkolnym, i 10 grup 12 osobowych w drugim roku szkolnym, utworzone z uczniów klas III weźmie udział w prowadzonych przez nauczycieli szkolnych 50 godz. dodatkowych zajęciach wyrównawczych z matematyki (2 x w tygodniu po 1 h). Zajęcia nastawione będą na specyfikę zdawania egzaminu gimnazjalnego, oparte będą na materiałach przygotowujących do egzaminu. W każdym kolejnym roku szkolnym zajęcia zakończą się przed terminem egzaminu gimnazjalnego.


Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla klas iii gimnazjów

8 godzin dydaktycznych zajęć grupowych , 8 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych

W ramach tego zadania 16 oddziałów klas III w pierwszym roku szkolnym i 15 oddziałów kl. III w drugim roku szkolnym (łącznie 31 grup), utworzonych z uczniów klas III , weźmie udział w 8 h dyd. zajęć grupowych i 8h indywidualnych konsultacji. Zajęcia mają na celu informowanie uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej , oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach zajęć grupowych prowadzący je doradcy zawodowi podejmą następujące tematy:

 • Lokalny rynek pracy

 • Prawo pracy

 • Możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujące

następujące zagadnienia:

- Czy będę kontynuował naukę po ukończeniu szkoły?

- Jaką wybrać szkołę?

- A może założę własną firmę?

- Może potrzebuję specjalistycznej wiedzy?

- Czy nie warto ujrzeć siebie za rok na jakimś kursie?

- Gdzie mogę uzyskać pomoc?Główne cele zajęć:

 • aktywizacja zawodowa uczniów

 • pomoc w wyborze drogi rozwoju zawodowego

 • pomoc w wyborze dalszych form kształcenia i doskonalenia zawodowego

 • kształtowanie postawy proaktywności zawodowej

Zajęcia indywidualne z uczestnikami zajęć grupowych , mają na celu udzielenie przez prowadzących je doradców, indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i sytuacji życiowej ucznia, a także potrzeb rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Doradca zawodowy utworzy z uczniem , zarysy jego indywidualnego planu działania i wskaże sposoby uzyskania wsparcia w doprecyzowaniu i realizacji zamierzonych celów .

REGULAMIN PROJEKTU

Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu

Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów z terenów wiejskich Śląska”

Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

Beneficjent Ostateczny (BO) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się będzie wśród uczniów gimnazjów w: Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Kochanowicach, Lisowie, Kruszynie, Lelowie, Lubecku, Łagiewnikach Wielkich, Irządzach i Włodowicach

1.Rekrutacja odbywać się będzie w punktach rekrutacyjnych w dni powszednie w

godzinach pracy szkół wyznaczonych do realizacji projektu :

 1. językowe zajęcia wyrównawcze, uczniowie klas I i II

- rok szkolny 2010/2011 – sierpień ,wrzesień 2010 roku,

- rok szkolny 2011/2012 – sierpień, wrzesień 2011 roku,

 1. matematyczne zajęcia wyrównawcze. uczniowie klas III

- rok szkolny 2010/2011 – sierpień ,wrzesień 2010 roku,

- rok szkolny 2011/2012 – sierpień, wrzesień 2011 roku, 1. zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego ( uczniowie klas III)

- rok szkolny 2010/2011 – sierpień ,wrzesień 2010 roku,

- rok szkolny 2011/2012 – sierpień, wrzesień 2011 roku.4. Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami szkolenia) mogą być uczniowie gimnazjów wyznaczonych do realizacji projektu tj. gimnazjum w Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Kochanowicach, Lisowie, Kruszynie, Lelowie, Lubecku, Łagiewnikach Wielkich, Irządzach i Włodowicach .

5. Osoby wytypowane przez opiekunów szkolnych i nauczycieli do wzięcia udziału w Projekcie składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia (Beneficjenta Ostatecznego) :

a. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w

Projekcie .

b. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych podopiecznego.

c. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.

6.Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych.

 1. Zapisy prowadzą osobiście Opiekunowie Szkolni i Koordynatorzy Terenowi – pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem.

 2. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych (z kompletem dokumentów) , listy rekrutacyjne zostaną zamknięte , pozostali uczniowie zostaną wpisani na listy rezerwowe . W przypadku rezygnacji BO z listy podstawowej , z listy rezerwowej do projektu przystępują osoby wg pierwszeństwa na liście rezerwowej.

 3. O zakwalifikowaniu się do tworzonej grupy decydują następujące kryteria (według kolejności ich stosowania):

  1. kolejność zgłoszeń,

  2. spójność grupy - spośród kandydatów wybrane zostaną grupy beneficjentów ostatecznych , liczebnie odpowiadające ilości miejsc przewidzianych w danym punkcie rekrutacyjnym, z przypisaniem kandydatów do grup.

 4. Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji . W miejscu rekrutacji zostaną wywieszone listy rekrutacyjne oraz termin pierwszego spotkania organizacyjnego (listy rekrutacyjne dotyczące danej szkoły) .

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd