Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Organizacja
 3. Regulamin

CELE PROJEKTU


Projekt „Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie” jest realizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I w okresie od kwietnia 2010 roku do marca 2011 roku.

Celem Projektu jest wzrost kwalifikacji pracowniczych mieszkańców obszarów strukturalnie słabych województwa pomorskiego, polegający na zdobyciu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem językowym TOEIC , oraz umiejętności obsługi aplikacji komputerowych powszechnie stosowanych w sytuacjach zawodowych.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
ORGANIZACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTUKursy języka angielskiego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie” jest organizowany i prowadzony przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.

Kursy realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników.

Uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego . Zajęcia prowadzone będą w terminie od maja 2010 r. do lutego 2011 r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Język angielski: 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa). Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC .


Grupy kursowe liczą średnio po 12 osób.Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video), egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

ORGANIZACJA KURSU KOMPUTEROWEGO – OBSŁUGA APLIKACJI BIUROWYCHKurs komputerowy w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie” jest organizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.


Kursy realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników.


.

Uczestnik bierze udział w 80 godzinach dydaktycznych kursu komputerowego . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca 2010 r. do lutego 2011r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Kurs komputerowy : około 13 spotkań ( 80 godzin dydaktycznych po godzinach pracy) . Kurs – Obsługa aplikacji biurowych – arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, tworzenie prezentacji, obróbka graficzna i multimediów, podstawy administracji stroną internetową, archiwizacja danych, konserwacja systemu operacyjnego.

Kurs obsługi zwiększy skuteczność wykorzystania nowoczesnych aplikacji i technologii IT w miejscu pracy. Uczestnictwo w kursie pozwoli beneficjentom na swobodne korzystanie z najczęściej stosowanych programów biurowych i z możliwości komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych sieci Internet.

Uwaga ! Program kursu zostanie dostosowany do potrzeb uczestników. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów zostanie ustalona po wstępnym określeniu poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.Kurs kończy się testem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.Grupy kursowe liczą średnio po 10 osób.
REGULAMIN PROJEKTU


Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie”

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki.

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

 1. Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

1.Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji pracowników obszarów słabych strukturalnie” realizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Żabiniec 68.

2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VIII, Działanie 8.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

3.Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010 do 31.03.2011 r.

4.Celem projektu jest wzrost kwalifikacji pracowniczych mieszkańców obszarów strukturalnie słabych województwa pomorskiego.

5.Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

- Szkolenie „Język angielski w pracy-certyfikat TOEIC”

-Szkolenie „Obsługa aplikacji biurowych”

6.Udział w oferowanych formach wsparcia jest bezpłatny .

7.Uczestnikami projektu mogą być osoby , które w momencie rekrutacji ukończyły 18 rok życia , są zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego

(Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.)

na terenach powiatów : słupskiego (gmina : Smołdzino, Główczyce, Damnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Kępice, ) bytowskiego (gmina: Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Borzytuchom, Trzebielno, Tuchomie,) lęborskiego (gmina : Nowa Wieś Lęborska,) człuchowskiego (gmina : Koczała, , Przechlewo, Rzecznica, Debrzyno, Człuchów) chojnickiego (gmina Konarzyny, Chojnice, Czersk) starogardzkiego (gmina : Zblewo, Czarna Woda, Osieczna, Skórcz, Skórcz – miasto, Smętowo Graniczne) tczewskiego (gmina : Morzeszczyn, Gniew, Subkowy) kwidzyńskiego (gmina : Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty,) malborskiego ( gmina : Miłoradz, Lichnowy) sztumskiego (gmina : Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie) nowodworskiego ( gmina : Ostaszewo).


§2 Definicje

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał ludzki

Beneficjent- podmiot realizujący projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu - Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68

Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestnicy projektu)- osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.

Obszar (teren) wiejski - należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.II. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych zawarte w §1, pkt. 7, które dostarczyły dokumenty , określone w regulaminie.

2.Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans.

3.Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy , w ramach przedsiębiorstwa mogą stanowić maksymalne 20% uczestników projektu.

4. Ankieta rekrutacyjna oraz wzory formularzy są dostępne w biurze CNJO NORTON I , u Koordynatorów Terenowych oraz na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl.

§4 Zasady rekrutacji

1.Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu i trwa w okresie kwiecień – maj 2010 roku , na obszarze realizacji projektu, tzn. na terenie powiatów słupskiego (gmina : Smołdzino, Główczyce, Damnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Kępice, ) bytowskiego (gmina: Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Borzytuchom, Trzebielno, Tuchomie,) lęborskiego (gmina : Nowa Wieś Lęborska,) człuchowskiego (gmina : Koczała, , Przechlewo, Rzecznica, Debrzyno, Człuchów) chojnickiego (gmina Konarzyny, Chojnice, Czersk) starogardzkiego (gmina : Zblewo, Czarna Woda, Osieczna, Skórcz, Skórcz – miasto, Smętowo Graniczne) tczewskiego (gmina : Morzeszczyn, Gniew, Subkowy) kwidzyńskiego (gmina : Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Prabuty,) malborskiego ( gmina : Miłoradz, Lichnowy) sztumskiego (gmina : Stary Targ, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie) nowodworskiego ( gmina : Ostaszewo) . W każdym z w/w powiatów powstanie co najmniej jeden punkt rekrutacyjny.

2.Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie drogą pocztową na adres CNJO NORTON I , lub bezpośrednio na spotkaniach rekrutacyjnych , składając komplet dokumentów rekrutacyjnych :

-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu,

-kserokopię dowodu osobistego, (oryginał do wglądu)

-ankietę rekrutacyjną z deklaracją przystąpienia do projektu,

- test kwalifikacyjny określający poziom zaawansowania i umiejętności zależnie od rodzaju wybranego szkolenia .

3. W pierwszej fazie rekrutacji dokonany zostanie nabór osób spełniających kryteria dostępu określone w §1 pkt. 7 Regulaminu.

4. W drugiej fazie rekrutacji poszczególnym kandydatom zostaną przyznane punkty preferencyjne i tak , osoby :

- powyżej 45 roku życia (2 pkt.),

- mieszkańcy terenów wiejskich (1 pkt.),

- mężczyźni (1 pkt.).

Suma punktów stanowić będzie o pierwszeństwie dostępu do szkolenia. Z najwyżej notowanych kandydatów utworzone zostaną grupy szkoleniowe, złożone z osób reprezentujących podobny poziom startowy - znajomości języka angielskiego, np. A 1, A2 …, (grupa ok. 12 osób) , obsługi komputera (grupa ok. 10 osób) - pozostali kandydaci znajdą się na listach rezerwowych.

W przypadku równej ilości punktów preferencyjnych o udziale w projekcie decyduje wcześniejsza data złożenia kompletu dokumentów .


5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych : 384 osoby ( 32 grupy szkoleniowe średnio po 12 osób) – kurs języka angielskiego , oraz 280 osób (28 grup szkoleniowych średnio po 10 osób) - kurs obsługa aplikacji biurowych . Łącznie zakwalifikowanych zostanie 664 osoby w tym co najmniej 332 osoby (50%) powyżej 45 roku życia.

6.Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi w przypadku osób zakwalifikowanych do projektu. W pozostałych przypadkach dokumenty zwracane są w biurze projektu do dnia 28 lutego 2011 roku, a po tej dacie niszczone.


7.Informacje o miejscach i datach spotkań rekrutacyjnych zamieszczone będą w materiałach promocyjnych rozprowadzanych na terenie realizacji projektu oraz pod nr Tel. 507 026 408 i 507 026 428 .

8.Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

9.Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od daty zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy podany zostanie termin i miejsce pierwszego spotkania szkoleniowego.

10.Osoby ,które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

11. W miejsce osoby rezygnującej z udziału w projekcie może przystąpić do projektu pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej.

§5 Organizacja szkoleń

1.Program szkoleń obejmuje: -120 godziny kurs ”Język angielski w pracy-certyfikat TOEIC -80 godzinny kurs „obsługa aplikacji biurowych”

2.Szkolenie z języka angielskiego prowadzone jest w 32 grupach średnio po 12 osób .

3.Szkolenie komputerowe prowadzone jest w 28 grupach średnio po 10 osób .

4. Zajęcia odbywać się będą :

- 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne - szkolenie językowe , w okresie od maja 2010 roku do lutego 2011 roku,

- około 13 spotkań weekendowych – szkolenie komputerowe, w okresie od lipca 2010 roku do lutego 2011 roku.

5.W pierwszym dniu zajęć zostanie podany szczegółowy harmonogram oraz czas trwania zajęć w danej grupie, program, nazwisko prowadzącego, oraz nazwisko Koordynatora Terenowego odpowiedzialnego za organizację i sprawny przebieg szkolenia.

6.Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów.

7.Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego.

8. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

9.Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów szkoleniowych.

10.Szkolenie z języka angielskiego kończy się egzaminem na międzynarodowy certyfikat językowy Toeic/Toeic Bridge, w zależności od poziomu zawansowania .

11. Szkolenie komputerowe kończy się testem końcowym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającym udział w szkoleniu.

12. Przystąpienie do egzaminu jak i testu końcowego jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia.

§6 Zasady uczestnictwa w projekcie

1.Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest każdorazowo potwierdzany własnoręcznym podpisem przez Uczestnika szkolenia na liście obecności.

2.Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

4.Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku:


a. przedstawienia fałszywego oświadczenia lub dokumentu w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego.

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej.

 2. Rezygnacja przez uczestnika z udziału w szkoleniu po jego rozpoczęciu może nastąpić tylko i wyłącznie z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn. Osoba rezygnująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Koordynatora terenowego i przesłać do biura CNJO NORTON I , oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie wskazując jednocześnie przyczyny rezygnacji .

 3. W miejsce osoby rezygnującej (skreślonej) po rozpoczęciu szkolenia , może przystąpić pierwsza osoba wg kolejności z listy rezerwowej. Osoba przystępująca w trakcie szkolenia do projektu wypełnia test kwalifikacyjny, określający poziom startowy umiejętności kandydata. W przypadku gdy poziom wiedzy kandydata umożliwia przyłączenie go do danej grupy w trakcie trwania szkolenia , osoba ta zostaje wciągnięta na listę uczestników.


§8 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych

 1. Beneficjenci ostateczni są zobowiązani do wypełnienia danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, które są podstawą sprawozdawczości w ramach POKL.

 2. Beneficjenci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następujących w trakcie uczestnictwa w projekcie

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych na początku jak i na końcu realizacji projektu, dostarczonych przez Koordynatora Terenowego działającego w imieniu Beneficjenta.

§9 Wsparcie dodatkowe. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i innymi osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu (potwierdzonego na listach obecności ).

 2. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia dla 77 uczestników kursu językowego oraz 56 uczestników kursu Obsługa aplikacji biurowych. Bez względu na ilość osób podlegających opiece u danego uczestnika projektu , zwrot wynosi 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia.

 3. Wysokość zwrotu w przypadku udziału we wszystkich godzinach szkoleniowych kursu wynosi:

  1. Kurs językowy : 120 h x 8 zł = 960 zł

  2. Obsługa aplikacji biurowych : 80 h x 8 zł = 640 zł

 4. Osoby zainteresowane zwrotem kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i innymi osobami zależnymi , zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny , do dokumentów rekrutacyjnych. Wzór Oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej realizatora projektu, oraz na spotkaniach rekrutacyjnych.

 5. Do uzyskania wsparcia zakwalifikowane będą osoby o najniższych dochodach przypadających na jednego członka rodziny, o czym będą one niezwłocznie poinformowane. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone do dnia 30 maja 2010 roku.

 6. Koszty opieki zostaną refundowane pod warunkiem dostarczenia do biura projektu : a) kopii dokumentu potwierdzającego fakt posiadania na utrzymaniu dziecka do lat 7 (np. akt urodzenia) , w przypadku osoby zależnej orzeczenia o niepełnosprawności wymagającej stałej opieki , wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na jednego członka rodziny, b) kopii umowy zawartej z opiekunem do dnia 30 maja 2010 roku, (umowę należy zawrzeć przed rozpoczęciem udziału w kursie, z uwagi na fakt, że refundacja obejmuje wyłącznie okres objęty umową), c) kopii rachunku wystawionego na zakończenie sprawowania opieki przez opiekuna , d) kopii przelewu bankowego na rachunek opiekuna lub potwierdzenia odbioru gotówki przez opiekuna , e) kopii przelewu bankowego potwierdzającego uiszczenie podatku dochodowego od dochodu osiągniętego z tytułu wykonanej umowy opieki, lub oświadczenia opiekuna , że jego dochód w roku 2010, nie przekroczy kwoty wolnej od opodatkowania ( 3091 zł), f) kopii przelewu bankowego potwierdzającego uiszczenie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z dochodem osiągniętym z tytułu zawartej umowy na opiekę, g) dokumenty o których mowa w pkt. c, d, e, f, g, należy dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu wykonywania umowy opieki, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2011 roku.

 7. Zwrotu kosztu opieki nad osobami zależnymi realizator projektu dokona , na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika szkolenia w Oświadczeniu o dochodach przypadających na jednego członka rodziny .


* Dochód na członka rodziny jest dochodem netto. W przypadku osób osiągających dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie to dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu - podatek dochodowy, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, które nie są zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne . W przypadku osób prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochód będzie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku osób osiągających dochody z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 2056 zł..

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2008 r. 2056 zł.

Ustalając dochód rodziny należy pamiętać, że osobami pozostającymi na utrzymaniu są członkowie rodziny utrzymujący się z połączonych dochodów tych osób. Jako rodzinę, w myśl przepisów ustawy, mamy na myśli małżonków, rodziców, opiekunów prawnych dziecka, opiekunów faktycznych dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. Aby obliczyć przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie należy sumować dochody wszystkich członków rodziny. Od dochodu należy następnie odjąć alimenty świadczone na rzecz osób trzecich spoza rodziny. Tak otrzymaną kwotę trzeba podzielić przez liczbę osób w rodzinie oraz liczbę 12 (liczba miesięcy w roku) wówczas otrzymamy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Jeżeli członek rodziny będzie przebywał w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład karny, szkoła wojskowa itp.) i będzie ponosił opłatę za ten pobyt, wówczas od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie należy odjąć kwotę poniesionej opłaty, a osobę tę uwzględnić w składzie rodziny przy ustalaniu dochodu rodziny. Jeżeli jednak pobyt członka rodziny w jednej z wymienionych wyżej instytucji nie wiąże się z ponoszeniem opłat, ustalając przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.

§10 Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd