Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego

Spis treści

 1. Organizacja
 2. Regulamin

ORGANIZACJA SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I OBSŁUGI APLIKACJI BIUROWYCH I INTERNETU W RAMACH PROJEKTU


Szkolenie języka angielskiego i obsługi komputera w ramach projektu „ Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”, są organizowane i prowadzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.


Szkolenie realizowane jest na terenie 4 powiatów województwa mazowieckiego – przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego.

Każdy uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego i 36 godzinach dydaktycznych kursu komputerowego Obsługi Aplikacji Biurowych i Internetu.

Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników na terenie powiatów : przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, w miesiącach od kwietnia do grudnia 2010 roku .Harmonogram zajęć:


Język angielski : 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa po 2 godziny dydaktyczne). Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat językowy TOEIC .

Egzamin jest integralną częścią kursu, udział w nim jest obowiązkowy.

Kurs komputerowy Obsługi Aplikacji Biurowych i Internetu : około 6 spotkań 6-godzinnych (np. 3 weekendy piątek/sobota lub sobota/niedziela) zajęcia odbędą się w pracowniach komputerowych. Uczestnicy kursu otrzymują Zaświadczenie Ukończenia.Kurs języka angielskiego ma na celu podwyższenie o jeden poziom (określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ) znajomości języka angielskiego beneficjentów ostatecznych (słuchaczy) ze szczególnym uwzględnieniem funkcji komunikacyjnej, czyli praktycznego porozumiewania się w języku obcym. Osiągnięty poziom znajomości języka sprawdzany jest zewnętrznym egzaminem końcowym i wydaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC, poświadczającego znajomość języka na poziomie A1 (początkujący), A2 (elementarny), B1 (średnio zaawansowany) lub B2 (średnio zaawansowany wyższy) , itd. .

Kurs komputerowy Obsługi Aplikacji Biurowych i Internetu - oparty na sylabusie ECDL -tematyka i poziom zajęć dopasowany zostanie do specyficznych potrzeb poszczególnych grup..


Grupy kursowe liczą średnio po 14 osób.


Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video) egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.


Uprawnieni beneficjenci ostateczni (uczestnicy)


W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło , zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, powiatów : przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyższeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu, wymaga spełnienia kryteriów zawartych w Regulaminie Projektu .REGULAMIN PROJEKTU


Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego”

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki.

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

 1. Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

1.Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie „ Nowoczesne umiejętności dla pracujących mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego” realizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Żabiniec 68.

2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VIII, Działanie 8.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

3.Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2010 do 31.01.2011 r.

4.Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

- Kurs języka angielskiego

- Kurs komputerowy Obsługi Aplikacji Biurowych i Internetu

5.Udział w oferowanych formach wsparcia jest bezpłatny . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .


6. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 18 roku życia, zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło , zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców powiatów : przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, podwyższeniem lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą.


§2 Definicje

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał ludzki

Beneficjent- podmiot realizujący projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu - Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68

Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestnicy projektu)- osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.


Biuro Projektu – Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68,Tel/fax 012 427 28 39; WWW.norton.edu.pl; e-mail: centrala@norton.edu.pl

II. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych zawarte w §1, pkt. 7, które dostarczyły dokumenty , określone w regulaminie, i zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

2.Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans.

3.Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy , w ramach przedsiębiorstwa mogą stanowić maksymalne 20% uczestników projektu.

4. Wzory formularzy rekrutacyjnych są dostępne w Biurze Projektu, u Koordynatorów Terenowych oraz na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl.

§4 Zasady rekrutacji

1.Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu i trwa od lutego do marca 2010 roku na całym obszarze realizacji projektu, tzn. na terenach powiatów: przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego.

2.Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie bezpośrednio na spotkaniach rekrutacyjnych . Informacja o terminach spotkań będzie zamieszczona na plakatach rekrutacyjnych wywieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie realizacji projektu, oraz pod nr tel. 507 026 420 , 507 026 403

3. Na spotkaniu rekrutacyjnym kandydaci składają :

-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu,

-kserokopię dowodu osobistego, (oryginał do wglądu)

-ankietę rekrutacyjną z deklaracją przystąpienia do projektu,

- test kwalifikacyjny określający poziom zaawansowania i umiejętności ,

- osoby zameldowane na pobyt czasowy na terenie powiatów przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego , dodatkowo – wydany przez właściwy organ administracji państwowej - dokument potwierdzający fakt zameldowania na pobyt czasowy.

4. W pierwszej fazie rekrutacji dokonany zostanie nabór osób spełniających kryteria dostępu określone w §1 pkt. 7 Regulaminu.

5. W drugiej fazie rekrutacji poszczególnym kandydatom zostaną przyznane punkty preferencyjne i tak , osoby :

- powyżej 45 roku życia (1 pkt.),

- powyżej 50 roku życia (2 pkt.),

- z wykształceniem średnim (1 pkt.) lub niższym (2 pkt.),

- mieszkańcy wsi (2 pkt.),

Suma punktów stanowić będzie o pierwszeństwie dostępu do szkolenia. Z najwyżej notowanych kandydatów utworzone zostaną grupy szkoleniowe, złożone z osób reprezentujących podobny poziom startowy znajomości języka angielskiego, np. A 1, A2 …, (grupa ok. 14 osób) , pozostali kandydaci znajdą się na listach rezerwowych.

W przypadku równej ilości punktów preferencyjnych o udziale w projekcie decyduje wcześniejsza data złożenia kompletu dokumentów .


6. Do projektu zostanie zakwalifikowanych : 420 osób ( 30 grup szkoleniowych średnio po 14 osób) .

7.Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi w przypadku osób zakwalifikowanych do projektu. W pozostałych przypadkach dokumenty zwracane są w biurze projektu do dnia 30 czerwca 2010 roku, a po tej dacie niszczone.


8. Każdy uczestnik Projektu bierze udział zarówno w szkoleniu językowym jak i komputerowym.

9.Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od daty zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy podany zostanie termin i miejsce pierwszego spotkania szkoleniowego.

§5 Organizacja szkoleń

1.Program szkolenia obejmuje: -120 godzin dydaktycznych kursu języka angielskiego, i

- 36 godzin dydaktycznych kursu Obsługi Aplikacji Biurowych i Internetu .

2.Szkolenie prowadzone jest w 30 grupach średnio po 14 osób , łącznie 420 osób.

3. Zajęcia odbywać się będą :

- szkolenie językowe : 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne , w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku,

szkolenie komputerowe : spotkania weekendowe, ok. 6 spotkań x 6 godzin - w okresie od maja do września 2010 roku.

5.W pierwszym dniu zajęć zostanie podany szczegółowy harmonogram oraz czas trwania zajęć w danej grupie, program, nazwisko prowadzącego, oraz nazwisko Koordynatora Terenowego odpowiedzialnego za organizację i sprawny przebieg szkolenia.

6.Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów.

7.Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego.

8. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

9.Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów szkoleniowych.

10.Szkolenie z języka angielskiego kończy się egzaminem na międzynarodowy certyfikat językowy Toeic/Toeic Bridge, w zależności od poziomu zawansowania .

11. Szkolenie komputerowe kończy się testem końcowym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającym udział w szkoleniu.

12. Przystąpienie do egzaminu jak i testu końcowego jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia.

§6 Zasady uczestnictwa w projekcie

1.Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest każdorazowo potwierdzany własnoręcznym podpisem przez Uczestnika szkolenia na liście obecności.

2.Warunkiem ukończeniu szkolenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć.

3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

4.Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku:

a. opuszczenia więcej niż 20% dni szkoleniowych .

b. przedstawienia fałszywego oświadczenia lub dokumentu w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego.

c. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.

d. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa .


§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 2. Rezygnacja przez uczestnika z udziału w szkoleniu po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić tylko i wyłącznie z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania,) . Osoba rezygnująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Koordynatora terenowego i przesłać do biura projektu w Krakowie oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

 3. O ile nie zostanie zrealizowane 20% godzin szkoleniowych , w miejsce osoby rezygnującej może przystąpić do projektu pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej.


§8 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych

 1. Beneficjenci ostateczni są zobowiązani do wypełnienia danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, które są podstawą sprawozdawczości w ramach POKL.

 2. Beneficjenci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następujących w trakcie uczestnictwa w projekcie

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

§9 Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd