Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski

Spis treści

 1. Organizacja
 2. Regulamin

ORGANIZACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTUKursy języka angielskiego w ramach projektu „Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski” jest organizowany i prowadzony przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.

Kursy realizowane są na terenie 12 powiatów województwa małopolskiego : chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański .

Uczestnik bierze udział w 120 godzinach dydaktycznych kursu języka angielskiego . Zajęcia prowadzone będą w terminie od lutego 2010 r. do listopada 2010 r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Język angielski: 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w dni robocze po godzinach pracy (na przykład poniedziałek i środa). Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC .


Grupy kursowe liczą średnio po 12 osób.Wszystkie materiały dydaktyczne (komplety podręczników i materiały audio-video), egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia uczestnicy otrzymują BEZPŁATNIE.

ORGANIZACJA KURSU KOMPUTEROWEGO – OBSŁUGA APLIKACJI BIUROWYCHKurs komputerowy w ramach projektu „Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski” jest organizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I.


Kurs realizowany jest na terenie 12 powiatów województwa małopolskiego - chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański .

.

Uczestnik bierze udział w 80 godzinach dydaktycznych kursu komputerowego . Zajęcia będą prowadzone w terminie od kwietnia 2010 r. do listopada 2010r. w miejscowych szkołach.


Harmonogram zajęć:


Kurs komputerowy : około 13 spotkań ( 80 godzin dydaktycznych po godzinach pracy) . Kurs – Obsługa aplikacji biurowych – arusz kalkulacyjny, edytor tekstu, tworzenie prezentacji, obróbka graficzna i multimediów, podstawy administracji stroną internetową, archiwizacja danych, konserwacja systemu operacyjnego.

Kurs obsługi zwiększy skuteczność wykorzystania nowoczesnych aplikacji i technologii IT w miejscu pracy. Uczestnictwo w kursie pozwoli beneficjentom na swobodne korzystanie z najczęściej stosowanych programów biurowych i z możliwości komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych sieci Internet.

Uwaga ! Program kursu zostanie dostosowany do potrzeb uczestników. Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów zostanie ustalona po wstępnym określeniu poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.


Grupy kursowe liczą średnio po 14 osób.REGULAMIN PROJEKTU


Równe szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski.”

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki.

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.


Postanowienia ogólne

§1 Informacje o projekcie

1.Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie ”Równie szanse dla pracujących mieszkańców małych miejscowości Małopolski” realizowanym przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Żabiniec 68.

2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VIII, Działanie 8.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

3.Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

4.Celem projektu jest zwiększenie wzrostu kwalifikacji pracowniczych mieszkańców małych miejscowości, którzy ukończyli 45. rok życia.

5.Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

- Szkolenie „Język angielski w pracy-certyfikat TOEIC”

-Szkolenie „Obsługa aplikacji biurowych”

6.Udział w oferowanych formach wsparcia jest częściowo odpłatny i wynosi odpowiednio 145,50 PLN za szkolenie językowe i 94,30 PLN za szkolenie komputerowe. Pozostały koszt przypadający na jednego uczestnika pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

7.Uczestnikami projektu mogą być osoby , które w momencie rekrutacji ukończyły 45 rok życia , są zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego

(Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.)

lub pracujące, na terenach powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.


§2 Definicje

EFS- Europejski Fundusz Społeczny

PO KL- Program Operacyjny Kapitał ludzki

Beneficjent- podmiot realizujący projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu - Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68

Beneficjenci Ostateczni (grupa docelowa, uczestnicy projektu)- osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach projektu, wyłonione zgodnie z opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym.

Obszar (teren) wiejski - należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.


Biuro Projektu – Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I, 31-215 Kraków, Ul. Żabiniec 68,Tel/fax 012 427 28 39; WWW.norton.edu.pl; e-mail: centrala@norton.edu.pl


II. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

§3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych zawarte w §1, pkt. 7, które dostarczyły dokumenty i wniosły opłatę za kurs , określone w regulaminie.

2.Zasady uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans.

3.Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy , w ramach przedsiębiorstwa mogą stanowić maksymalne 20% uczestników projektu.

4. Ankieta rekrutacyjna oraz wzory formularzy są dostępne w Biurze Projektu, u Koordynatorów Terenowych oraz na stronie internetowej projektu www.norton.edu.pl.

§4 Zasady rekrutacji

1.Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu i trwa w okresie styczeń-luty 2010 na całym obszarze realizacji projektu, tzn. na terenach powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego.

2.Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie drogą pocztową na adres biura projektu, lub bezpośrednio na spotkaniach rekrutacyjnych , składając komplet dokumentów rekrutacyjnych :

-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą podpisania deklaracji o przystąpieniu do projektu,

-kserokopię dowodu osobistego, (oryginał do wglądu)

-ankietę rekrutacyjną z deklaracją przystąpienia do projektu,

- test kwalifikacyjny określający poziom zaawansowania i umiejętności zależnie od rodzaju wybranego szkolenia .

3. W pierwszej fazie rekrutacji dokonany zostanie nabór osób spełniających kryteria dostępu określone w §1 pkt. 7 Regulaminu.

4. W drugiej fazie rekrutacji na podstawie wypełnionych testów kwalifikacyjnych do udziału w kursie językowym zakwalifikowane zostaną osoby których :

a) aktualny poziom znajomości języka zapewni ukończenie kursu na poziomie średniozaawansowanym,

b) ocenione zostanie powiązanie umiejętności językowych z potrzebami zawodowymi (potrzeba szkolenia , z uwagi na zawód lub wykonywaną pracę)

c) kandydaci w ten sposób zakwalifikowani, rekrutowani będą według pierwszeństwa zgłoszeń.

5. Do projektu zostanie zakwalifikowanych : 288 osób ( 24 grupy szkoleniowe średnio po 12 osób) – kurs języka angielskiego - w tym co najmniej 115 osób, które ukończyły 50 rok życia , oraz 280 osób (20 grup szkoleniowych średnio po 14 osób) - kurs obsługa aplikacji biurowych w tym co najmniej 163 osoby , które ukończyły 50 rok życia . W obydwu kursach zostaną zrekrutowane 224 osoby z terenów wiejskich ( TERYT ). W obrębie powyższych grup uczestników , o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń , następnie spójność grupy - możliwość utworzenia grupy na podobnym poziomie zaawansowania (grupa szkoleniowa , 10 – 17 osób).

6.Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi w przypadku osób zakwalifikowanych do projektu. W pozostałych przypadkach dokumenty zwracane są w biurze projektu do dnia 30 czerwca 2010 roku, a po tej dacie niszczone.


7.Informacje o miejscach i datach spotkań rekrutacyjnych zamieszczone będą w materiałach promocyjnych rozprowadzanych na terenie realizacji projektu oraz pod nr Tel. 507 026 415 i 501 745 376 .

8.Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

9.Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 14 dni od daty zakończenia rekrutacji. Wraz z ogłoszeniem listy podany zostanie termin i miejsce pierwszego spotkania szkoleniowego.

10.Osoby ,które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

11.O ile nie zostanie zrealizowane 20% godzin szkoleniowych dla danego kursu, w miejsce osoby rezygnującej może przystąpić do projektu pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej. Osoba zakwalifikowana w ten sposób z listy rezerwowej wnosi opłatę początkową za kurs (145,50 lub 94,30 PLN w zależności od rodzaju kursu) .

§5 Organizacja szkoleń

1.Program szkoleń obejmuje: -120 godziny kurs ”Język angielski w pracy-certyfikat Toeic -80 godzinny kurs „obsługa aplikacji biurowych”

2.Szkolenie z języka angielskiego prowadzone jest w 24 grupach średnio po 12 osób , łącznie 288 osób.

3.Szkolenie komputerowe prowadzone jest w 20 grupach średnio po 14 osób , łącznie 280 osób.

4. Zajęcia odbywać się będą :

- 2 x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne - szkolenie językowe , w okresie od lutego do listopada 2010 roku,

- około 13 spotkań – szkolenie komputerowe, w okresie od kwietnia do listopada 2010 roku.

5.W pierwszym dniu zajęć zostanie podany szczegółowy harmonogram oraz czas trwania zajęć w danej grupie, program, nazwisko prowadzącego, oraz nazwisko Koordynatora Terenowego odpowiedzialnego za organizację i sprawny przebieg szkolenia.

6.Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i trenerów.

7.Beneficjent zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego.

8. Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe.

9.Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów szkoleniowych.

10.Szkolenie z języka angielskiego kończy się egzaminem na międzynarodowy certyfikat językowy Toeic/Toeic Bridge, w zależności od poziomu zawansowania .

11. Szkolenie komputerowe kończy się testem końcowym i wydaniem zaświadczenia potwierdzającym udział w szkoleniu.

12. Przystąpienie do egzaminu jak i testu końcowego jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia.

§6 Zasady uczestnictwa w projekcie

1.Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest każdorazowo potwierdzany własnoręcznym podpisem przez Uczestnika szkolenia na liście obecności.

2.Warunkiem ukończeniu szkolenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć.

3. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

4.Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku:

a. opuszczenia więcej niż 20% dni szkoleniowych .

b. przedstawienia fałszywego oświadczenia lub dokumentu w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego.

c. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.

d. złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa .


§7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny może zrezygnować z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia szkolenia, informując o tym Realizatora, a jego miejsce zajmuje osoba wg kolejności na liście rezerwowej.

 2. Rezygnacja przez uczestnika z udziału w szkoleniu po rozpoczęciu realizacji projektu może nastąpić tylko i wyłącznie z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn. Osoba rezygnująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Koordynatora terenowego i przesłać do biura projektu w Krakowie oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.

 3. 12.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, osobie rezygnującej nie przysługuje zwrot całości ani części wniesionej opłaty określonej w § 1 pkt. 6 , bez względu na przyczynę rezygnacji.

 4. 13.Refundacji opieki nad osobami zależnymi możliwa jest jedynie w przypadku rezygnacji z uzasadnionych i niezależnych od uczestnika przyczyn. Osoba ubiegająca się o refundację w przypadku wyżej wymienionym , zobowiązana jest do przekazania do biura projektu pisma wskazującego przyczyny rezygnacji wraz z dokumentami potwierdzającymi te przyczyny .


§8 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych

 1. Beneficjenci ostateczni są zobowiązani do wypełnienia danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, które są podstawą sprawozdawczości w ramach POKL.

 2. Beneficjenci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym następujących w trakcie uczestnictwa w projekcie

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych na początku jak i na końcu realizacji projektu, dostarczonych przez Koordynatora Terenowego działającego w imieniu Beneficjenta.

§9 Wsparcie dodatkowe. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

 1. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobami niepełnoletnimi i innymi osobami zależnymi, sprawowanej w czasie ich uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu (potwierdzonego na listach obecności ).

 2. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w wysokości 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia dla 58 uczestników kursu językowego oraz 56 uczestników kursu Obsługa aplikacji biurowych. Bez względu na ilość osób podlegających opiece u danego uczestnika projektu , zwrot wynosi 8 zł za godzinę dydaktyczną szkolenia.

 3. Wysokość zwrotu w przypadku udziału we wszystkich godzinach szkoleniowych kursu wynosi:

  1. Kurs językowy : 120 h x 8 zł = 960 zł

  2. Obsługa aplikacji biurowych : 80 h x 8 zł = 640 zł

 4. Osoby zainteresowane zwrotem kosztów opieki nad osobami niepełnoletnimi i innymi osobami zależnymi , zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny , do dokumentów rekrutacyjnych. Wzór Oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej realizatora projektu, oraz na spotkaniach rekrutacyjnych.

 5. Do uzyskania wsparcia zakwalifikowane będą osoby o najniższych dochodach przypadających na jednego członka rodziny, o czym będą one niezwłocznie poinformowane. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w okresie od 1 do 28 lutego 2010 roku.

 6. Koszty opieki zostaną refundowane pod warunkiem dostarczenia do biura projektu : a) kopii dokumentu potwierdzającego fakt posiadania na utrzymaniu osoby niepełnoletniej (np. akt urodzenia) , w przypadku osoby zależnej orzeczenia o niepełnosprawności wymagającej stałej opieki , wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na jednego członka rodziny, b) kopii umowy zawartej z opiekunem do dnia 28 lutego 2010 roku, (umowę należy zawrzeć przed rozpoczęciem udziału w kursie, z uwagi na fakt, że refundacja obejmuje wyłącznie okres objęty umową), c) kopii rachunku wystawionego na zakończenie sprawowania opieki przez opiekuna , d) kopii przelewu bankowego na rachunek opiekuna lub potwierdzenia odbioru gotówki przez opiekuna , e) kopii przelewu bankowego potwierdzającego uiszczenie podatku dochodowego od dochodu osiągniętego z tytułu wykonanej umowy opieki, lub oświadczenia opiekuna , że jego dochód w roku 2010, nie przekroczy kwoty wolnej od opodatkowania ( 3091 zł), f) kopii przelewu bankowego potwierdzającego uiszczenie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z dochodem osiągniętym z tytułu zawartej umowy na opiekę, g) dokumenty o których mowa w pkt. c, d, e, f, g, należy dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu wykonywania umowy opieki, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2010 roku.

 7. Zwrotu kosztu opieki nad osobami zależnymi realizator projektu dokona , na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika szkolenia w Oświadczeniu o dochodach przypadających na jednego członka rodziny .


* Dochód na członka rodziny jest dochodem netto. W przypadku osób osiągających dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie to dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu - podatek dochodowy, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, które nie są zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne . W przypadku osób prowadzących działalność podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochód będzie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W przypadku osób osiągających dochody z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 2056 zł..

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2008 r. 2056 zł.

Ustalając dochód rodziny należy pamiętać, że osobami pozostającymi na utrzymaniu są członkowie rodziny utrzymujący się z połączonych dochodów tych osób. Jako rodzinę, w myśl przepisów ustawy, mamy na myśli małżonków, rodziców, opiekunów prawnych dziecka, opiekunów faktycznych dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. Aby obliczyć przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie należy sumować dochody wszystkich członków rodziny. Od dochodu należy następnie odjąć alimenty świadczone na rzecz osób trzecich spoza rodziny. Tak otrzymaną kwotę trzeba podzielić przez liczbę osób w rodzinie oraz liczbę 12 (liczba miesięcy w roku) wówczas otrzymamy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Jeżeli członek rodziny będzie przebywał w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład karny, szkoła wojskowa itp.) i będzie ponosił opłatę za ten pobyt, wówczas od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie należy odjąć kwotę poniesionej opłaty, a osobę tę uwzględnić w składzie rodziny przy ustalaniu dochodu rodziny. Jeżeli jednak pobyt członka rodziny w jednej z wymienionych wyżej instytucji nie wiąże się z ponoszeniem opłat, ustalając przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.

§10 Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd