Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Organizacja
 3. Regulamin

CELE PROJEKTU


Projekt „ Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego” jest realizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2009 do czerwca 2012 roku.

Celem Projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz gimnazjalistów napotykających na bariery o charakterze geograficznym – uczniów gimnazjów powiatu jarosławskiego w Łowcach, Boratynie, ZS w Węgierce, Pruchniku, Rozborzu Długim, Makowisku, Muninie, Pełkiniach, Wólce Pełkińskiej, ZS w Zapałowie i Szówsku , poprzez utworzenie i realizację 3 letnich programów rozwojowych szkół objętych wsparciem , nakierowanych na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w zakresie :

 1. rozwijania umiejętności kluczowych (językowych, informatycznych, matematycznych),

 2. opieki psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z obszarów wiejskich , wykazujących problemy w nauce,

 3. rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym , informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJETU (3 LATA)


Zajęcia z języka angielskiego i matematyki połączone ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym łącznie 95 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

W ramach programu doradczo- opiekuńczego realizowanego przez psychologów i pedagogów szkolnych , dla grup językowych i matematycznych , powstaną 72 grupy ok. 14 osobowe , dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych i matematyki . Realizowany będzie program w zakresie metod efektywnego uczenia się, sposobów poszerzenia pamięci, koncentracji uwagi, strategii uczenia się, elementów zarządzania czasem , kształtowania nawyków systematyczności w procesie nabywania wiedzy oraz treningów twórczego myślenia. Odbędzie się 15 godzin dydaktycznych zajęć grupowych , oraz 10 godzin konsultacji indywidualnych dla każdej grupy w roku szkolnym .

W ramach zajęć z języka angielskiego (uczniowie klas II) i matematyki (uczniowie klas III) , powstanie po 36 grup ok.14 osobowych , prowadzonych przez nauczycieli szkolnych. Zrealizowane zostaną zajęcia grupowe w wymiarze 60 godzin dydaktycznych i 10 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych dla grupy w roku szkolnym.

W ramach zadania każda grupa uzyska wsparcie w wymiarze łącznie 95 godzin dydaktycznych w roku szkolny.

Realizacja zadania gwarantuje stymulację, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze psychologicznym dla zwiększenia efektywności uczenia się języków obcych i matematyki . Wzięte pod uwagę zostaną typowe przyczyny kłopotów z przyswajaniem wiedzy: deficyty percepcyjne, zaburzenia procesu motywacji, brak umiejętności uczenia się, brak umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną.

Zajęcia nakierowane będą na specyfikę egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowo, uczestnicy zajęć językowych będą poszerzać swą wiedzę pod kątem startu z wyższego poziomu znajomości języka w szkole średniej. Swe osiągnięcia potwierdzą uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC Bridge , egzaminy będą zorganizowane na miejscu, w szkołach.


REGULAMIN REKRUTACJI

Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu

Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu jarosławskiego”

Nr WND-POKL.09.01.02-18-033/09

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

Beneficjent Ostateczny (BO) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się będzie wśród uczniów gimnazjów powiatu jarosławskiego w Gimnazjach w: Łowcach, Boratynie, ZS w Węgierce, Pruchniku, Rozborzu Długim, Makowisku, Muninie, Pełkiniach, Wólce Pełkińskiej, ZS w Zapałowie i Szówsku.


1.Rekrutacja odbywać się będzie w punktach rekrutacyjnych w dni powszednie w godzinach pracy szkół wyznaczonych do realizacji projektu :

- Zajęcia z języka angielskiego (uczniowie klas II) i matematyki (uczniowie klas III) połączone ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym , uczestnicy wytypowani zostaną na podstawie analizy dotychczasowych wyników w nauce przez opiekunów szkolnych i nauczycieli. Będą to uczniowie przejawiający największe trudności z nauką przedmiotu :

Rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009 roku.

Rok szkolny 2010/2011 - wrzesień, październik 2010 roku.

Rok szkolny 2011/2012 - wrzesień, październik 2011 roku.


- Zajęcia stymulacyjno-kompensacyjne – uczniowie posiadający opinię psychologiczno-pedagogiczną o dysleksji, dysortografii, dysgrafii .

Rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009 roku.

Rok szkolny 2010/2011 - wrzesień, październik 2010 roku.

Rok szkolny 2011/2012 - wrzesień, październik 2011 roku.


- Zajęcia z informatyki – uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach , następnie opiekunowie szkolni wraz z nauczycielami informatyki i wychowawcami wybiorą uczniów przejawiających największe zainteresowanie tematyką zajęć.

Rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009 roku.

Rok szkolny 2010/2011 - wrzesień, październik 2010 roku.

Rok szkolny 2011/2012 - wrzesień, październik 2011 roku.


- Doradztwo zawodowe – wytypowani zostaną wszyscy uczniowie dla klas III gimnazjum.

Rok szkolny 2009/2010 – wrzesień 2009 roku.

Rok szkolny 2010/2011 - wrzesień 2010 roku.

Rok szkolny 2011/2012 - wrzesień 2011 roku.


2.Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami szkolenia) mogą być uczniowie gimnazjów wyznaczonych do realizacji projektu tj. gimnazjum w : Łowcach, Boratynie, ZS w Węgierce, Pruchniku, Rozborzu Długim, Makowisku, Muninie, Pełkiniach, Wólce Pełkińskiej, ZS w Zapałowie i Szówsku.


3. Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia (Beneficjenta Ostatecznego) :

a. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w Projekcie .

b. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego.

c. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.

4.Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych.

 1. Zapisy prowadzą osobiście Opiekunowie Szkolni i Koordynatorzy Terenowi – pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem.

 1. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych (z kompletem dokumentów) , listy rekrutacyjne zostaną zamknięte , pozostali chętni zostaną wpisani na listy rezerwowe . W przypadku rezygnacji BO z listy podstawowej , z listy rezerwowej do projektu przystępują osoby , na zasadach określonych w pkt.7 niniejszego regulaminu .

 2. O zakwalifikowaniu się do tworzonej grupy decydują następujące kryteria (według kolejności ich stosowania):

  1. kolejność zgłoszeń,

  2. spójność grupy - spośród kandydatów wybrane zostaną grupy beneficjentów ostatecznych , liczebnie odpowiadające ilości miejsc przewidzianych w danym punkcie rekrutacyjnym, z przypisaniem kandydatów do grup.

 1. Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji . W miejscu rekrutacji zostaną wywieszone listy rekrutacyjne oraz termin pierwszego spotkania organizacyjnego (listy rekrutacyjne dotyczące danej szkoły) .

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd