Informacje o projekcie: Eu-geniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego.

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Organizacja
 3. Regulamin

CELE PROJEKTU


Projekt „Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego” jest realizowany przez Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I i trwa od sierpnia 2009 do czerwca 2011 roku.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są na terenie powiatu dąbrowskiego dla gimnazjalistów szkół w : Podlipiu, Woli Żelechowskiej, Oleśnie, Radogoszczy, Borkach, Radwanie i Szczucinie.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie szans uczniów gimnazjów powiatu dąbrowskiego w doborze i kontynuacji dalszego kierunku kształcenia.

Cele szczegółowe:

1) Poprawienie wyników egzaminu gimnazjalnego dla powiatu dąbrowskiego,

2) podniesienie kluczowych kompetencji: językowych, matematycznych i informatycznych,

3) zbliżenie szans rozwoju kompetencji kluczowych najzdolniejszych uczniów do szans gimnazjalistów z obszarów miejskich,

4) wsparcie uczniów w doborze dalszej ścieżki edukacyjnej w kontekście wyboru przyszłego zawodu.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU


Językowe zajęcia wyrównawcze

(95 godzin dydaktycznych na rok szkolny)


W ramach programu doradczo- opiekuńczego realizowanego przez psychologów i pedagogów szkolnych , utworzonych zostanie 50 grup 14 osobowych (15h / rok / grupę), dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych, w zakresie metod efektywnego uczenia się, sposobów poszerzenia pamięci, koncentracji uwagi, strategii uczenia się, elementów zarządzania czasem oraz kształtowania nawyków systematyczności w procesie nabywania wiedzy oraz treningów twórczego myślenia. Dodatkowo, konsultacje indywidualne w wymiarze po 10 godzin na każdą grupę wyrównawczą .

W ramach językowych zajęć wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli szkolnych zrealizowane zostaną warsztaty grupowe w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla każdej grupy i dyżury konsultacyjne po 10 godzin dydaktycznych na grupę. W ramach zadania każda grupa uzyska wsparcie w wymiarze łącznie 95 godzin dydaktycznych na rok szkolny.

Realizacja zadania gwarantuje stymulację, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze psychologicznym dla zwiększenia efektywności uczenia się języków obcych. Wzięte pod uwagę zostaną typowe przyczyny kłopotów z przyswajaniem wiedzy: deficyty percepcyjne, zaburzenia procesu motywacji, brak umiejętności uczenia się, brak umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną.

Udział w zajęciach zostanie potwierdzony certyfikatem ukończenia.


Warsztaty językowe

60 godzin dydaktycznych rocznie, kończące się egzaminem na międzynarodowy certyfikat TOEIC

W ramach warsztatów językowych prowadzonych przez nauczycieli szkolnych powstaną 42 grupy liczące po ok. 14 osób . Zajęcia nakierowane będą na specyfikę egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów językowych będą poszerzać swą wiedzę pod kątem startu z wyższego poziomu znajomości języka w szkole średniej. Swe osiągnięcia potwierdzą uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC , egzaminy będą zorganizowane na miejscu, w szkołach.


Warsztaty matematyczne


60 godzin dydaktycznych rocznie

W ramach warsztatów matematycznych prowadzonych przez nauczycieli szkolnych powstanie 36 grup liczących po ok. 14 osób. Zajęcia są skierowane do uczniów klas II i III , mających problemy z tym przedmiotem , nakierowane będą na uzupełnianie zaległości oraz specyfikę egzaminu gimnazjalnego.


Zajęcia w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów klas II


15 godzin dydaktycznych – zajęcia 1- semestralne

W ramach zajęć w zakresie przedsiębiorczości , prowadzonych przez nauczycieli szkolnych , powstanie 14 grup liczących po ok. 12 osób, rekrutujących się z uczniów klas II , szczególnie zainteresowanych proponowaną tematyką. Zajęcia umożliwią uczniom zdobywanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W czasie zajęć młodzież uzyska niezbędne informacje dotyczące mechanizmów działania wolnego rynku i stosowania ich w praktyce. Poznają zagadnienia ekonomiczne, sposoby i metody prowadzenia działalności gospodarczej.


REGULAMIN REKRUTACJI


Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu

Eu-geniusz : Większe szanse dla gimnazjalistów powiatu dąbrowskiego”


Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

Beneficjent Ostateczny (BO) – tu: uczestnik szkolenia w ramach Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się będzie wśród uczniów gimnazjów powiatu dąbrowskiego w Gimnazjach w: Podlipiu, Woli Żelichowskiej, Oleśnie , nr 1 w Radogoszczy, Borkach, Radwanie i Szczucinie.


1.Rekrutacja odbywać się będzie w punktach rekrutacyjnych w dni powszednie w godzinach pracy szkół wyznaczonych do realizacji projektu :


a) językowe zajęcia wyrównawcze , warsztaty językowe, warsztaty matematyczne (klasy II i III)

- rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009

- rok szkolny 2010/2011 – wrzesień, październik 2010

 1. zajęcia w zakresie przedsiębiorczości (tylko uczniowie klas II )

- rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009, styczeń 2010

- rok szkolny 2010/2011 – wrzesień, październik 2010, styczeń 2011

 1. 5. Doradztwo zawodowe ( uczniowie klas III)

- rok szkolny 2009/2010 – wrzesień, październik 2009

- rok szkolny 2010/2011 – wrzesień, październik 2010, styczeń 2011


4. Beneficjentami Ostatecznymi (uczestnikami szkolenia) mogą być uczniowie gimnazjów wyznaczonych do realizacji projektu tj. gimnazjum w : Podlipiu, Woli Żelichowskiej, Oleśnie , nr 1 w Radogoszczy, Borkach, Radwanie i Szczucinie.

5. Osoby chętne do wzięcia udziału w Projekcie składają w momencie zgłoszenia poniżej wskazane dokumenty i oświadczenia podpisane przez opiekuna prawnego ucznia (Beneficjenta Ostatecznego) :

a. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w Projekcie .

b. Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego.

c. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Projekcie.

d.Test kwalifikacyjny dotyczy tylko uczniów klas I – chcących uczestniczyć w projekcie w

- zajęciach wyrównawczych językowych

- warsztatach językowych

6.Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w punktach rekrutacyjnych.

 1. Zapisy prowadzą osobiście Opiekunowie Szkolni i Koordynatorzy Terenowi – pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym regulaminem.

 2. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych (z kompletem dokumentów) , listy rekrutacyjne zostaną zamknięte , pozostali chętni zostaną wpisani na listy rezerwowe . W przypadku rezygnacji BO z listy podstawowej , z listy rezerwowej do projektu przystępują osoby , na zasadach określonych w pkt.9 niniejszego regulaminu .

 3. O zakwalifikowaniu się do tworzonej grupy decydują następujące kryteria (według kolejności ich stosowania):

  1. kolejność zgłoszeń,

  2. spójność grupy - spośród kandydatów wybrane zostaną grupy beneficjentów ostatecznych , liczebnie odpowiadające ilości miejsc przewidzianych w danym punkcie rekrutacyjnym, z przypisaniem kandydatów do grup: językowe zajęcia wyrównawcze , warsztaty językowe , warsztaty matematyczne ,zajęcia w zakresie przedsiębiorczości , doradztwo zawodowe,

 1. Lista osób przyjętych na szkolenia zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji . W miejscu rekrutacji zostaną wywieszone listy rekrutacyjne oraz termin pierwszego spotkania organizacyjnego (listy rekrutacyjne dotyczące danej szkoły) .

Kontakt
ul. Żabiniec 68,
31-215 Kraków

tel./faks (012) 416 24 45

e-mail: centrala@norton.edu.pl

Dojazd